Αίτηση Ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο

  • ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ

Η ΔΕΥΑΒΑ αναλογιζόμενη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η κοινωνία εξαιτίας του covid-19 και της συνακόλουθης οικονομικής κρίσης αποφάσισε να καθιερώσει ειδικό κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης για τους καταναλωτές της που ανήκουν σε ειδικές ομάδες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, δικαιούχοι Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), δικαιούχοι Κοινωνικού Παντοπωλείου και ΑμΕΑ και το οποίο τίθεται σε ισχύ από 01/07/2021.

Το τιμολόγιο αυτό λαμβάνει υπόψη όλες τις ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του δήμου Πλατανιά και εναρμονίζεται με αντίστοιχες ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά.

Ειδικότερα, από 1η Ιουλίου 2021 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Έκπτωση 50% έως τα 60m3 στην αξία νερού και στα τέλη χρήσης αποχετευσης.

-Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι για την παραπάνω έκπτωση θεωρούνται οι έχοντες συνολικά 4 και 3 αντίστοιχα  τουλάχιστον τέκνα, και  τουλάχιστον  ένα ανήλικο τέκνο, ή  ένα τουλάχιστον τέκνο το οποίο σπουδάζει σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

(Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)).

-ΑΜΕΑ θεωρούνται οι έχοντες ενός μέλους της οικογένειας άνω του 67% ποσοστού αναπηρίας.

(Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του).

-Όσοι υπάγονται στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

-Όσοι υπάγονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούνται όσοι από τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΒΑ εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις να προσκομίσουν στη ΔΕΥΑΒΑ όσα από τα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΕΥΑΒΑ services@deyava.gr . Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούμενοι του κοινωνικού τιμολογίου μπορούν να τηλεφωνούν στα 28210-84014 & 28210-84019

Σε αυτές τις δύσκολες και κοινωνικά ευαίσθητες περιόδους, η ΔΕΥΑΒΑ εξαντλεί όλες τις οικονομικές δυνατότητες της και εφαρμόζει κοινωνική πολιτική εξορθολογίζοντας ταυτόχρονα το υφιστάμενο τιμολόγιο.

Τέλος, η ΔΕΥΑΒΑ καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να προσέλθουν στα γραφεία της και να ρυθμίσουν  τις υποχρεώσεις τους σε 24 δόσεις καταβάλλοντας ως προκαταβολή το 20% του υφιστάμενου χρέους.

 

Εδώ θα βρείτε την αίτηση