Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ποιότητα Πόσιμου Νερού

 Η ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας προβαίνει σε χημικούς ελέγχους της ποιότητας του νερού.

 

Για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση (Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322) όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3282 τεύχος Β’, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017. Η ΚΥΑ καθορίζει τις προδιαγραφές του νερού που λαμβάνει ο εκάστοτε καταναλωτής.

Συγκεκριμένα, με τη εν λόγω ΚΥΑ:

  • καθορίζονται χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές παράμετροι παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι αντίστοιχες ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους (οι παραμετρικές τους τιμές)
  • αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται  το κυρίως σώμα της ΚΥΑ 2600/2001, όπως ισχύει
  • ενσωματώνεται πλήρως στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/1787/ΕΕ της  6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

Η ΔΕΥΑ Β.Α. Χανίων αποστέλλει τα αποτελέσματα των εν λόγω μετρήσεων στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης) η οποία τα αναρτά στην ιστοσελίδα της.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων της ποιότητας του νερού που παρέχει η ΔΕΥΑ Β.Α. Χανίων: 

Κατεβάστε στο κινητό σας την εφαρμογή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.