Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Άρδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δίκτυο άρδευσης της ΔΕΥΑΒΑ και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΒA και των καταναλωτών.

 

Άρθρο 2

Νομικό πλαίσιο

Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται βάσει του άρθρου 23 του “Ν.1069/80” «Κανονισμοί Δικτύων» και αποτελεί κανονιστική απόφαση.

 

Άρθρο 3

Ιδιοκτησία του δικτύου άρδευσης

Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΒΑ, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.

Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τα «κολεκτέρ διανομής» με τα αρδευόμενα ακίνητα των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία των καταναλωτών.

Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων και των αρδευτικών γεωτρήσεων, καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από την ΔΕΥΑΒΑ, “λαμβάνοντας υπόψη, και την γνώμη (εφόσον υπάρχει)”, από το οικείο Τοπικό Συμβούλιο ή του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΥΑΒΑ.

 

Άρθρο 4

Ποιοτικός έλεγχος νερού

Η ΔΕΥΑΒΑ φροντίζει ώστε το νερό που παρέχεται στο δίκτυο να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αρδευτικού νερού που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους και λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

Απαγορεύεται αυστηρά ο καταναλωτής να κάνει διαφορετική χρήση του νερού από αυτήν που έχει συμφωνηθεί και σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε προβλήματα δημιουργηθούν από την παράνομη αυτή διαφορετική χρήση.

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Υδρονομέων Άρδευσης

Οι υδρονομείς άρδευσης σαν υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν ευθύνη για την πιστή τήρηση του παρόντος κανονισμού. Σε καθημερινή βάση θα περιοδεύουν την αρδευόμενη περιοχή και θα ελέγχουν τα υδρόμετρα για να έχουν ίδια αντίληψη των συνθηκών λειτουργίας του έργου.

Σε κάθε αντλιοστάσιο οι υδρονομείς υποχρεούνται, με δική τους ευθύνη, να τηρούν αρχείο, στο οποίο θα καταγράφονται με ακρίβεια τα κυβικά νερού που καταναλώνονται από την μια επίσκεψή των στην άλλη.Επιπλέον, σε κάθε αντλιοστάσιο θα τηρείται, με ευθύνη των υδρονομέων, ειδικό βιβλίο επισκέψεων - συμβάντων στο οποίο εκτός των άλλων θεμάτων θα αναγράφονται τόσο από τους ίδιους όσο και από τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς ή οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο ο οποίος ασκεί οποιαδήποτε εργασία αυστηρή καταγραφή των επισκέψεών τους, η οποία και θα περιλαμβάνει:

 • Α) Προσωπικά στοιχεία εργαζομένου (ονοματεπώνυμο - υπογραφή), ακριβείς ώρα προσέλευσης – αποχώρησής του από το αντλιοστάσιο (ημερομηνία και ώρα)
 • Β) το είδος εργασίας που παρείχε
 • Γ) τα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των αντλιοστασίων
 • Δ) τον χρόνο που παρουσιάστηκαν αυτά
 • Ε) το είδος και ο ακριβείς αριθμός τεμαχίων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε εργασία.
 • ΣΤ) κάθε περίπτωση στην οποία θα διαπιστώσουν ενέργεια που αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας του δικτύου Άρδευσης.

Στο τέλος κάθε μήνα θα δίνουν στον αρμόδιο Προϊστάμενο και στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, γραπτή αναφορά τόσο των κυβικών που καταναλώθηκαν όσο και των υλικών που δαπανήθηκαν για κάθε βλάβη που εντοπίσθηκε και διορθώθηκε.

Οι υδρονομείς θα βρίσκονται πάντοτε σε στενή επαφή με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ. Επιπλέον, οφείλουν να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για τη σωστή συντήρηση και ασφάλεια των χώρων των αντλιοστασίων, τα οποία θα πρέπει εκτός των άλλων να είναι κλειδωμένα και ο υδρονομέας να έχει το κλειδί,παράλληλα με το κλειδί το οποίο θα φυλάσσεται στον αρμόδιο προς τούτο χώρο στη ΔΕΥΑΒΑ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

  

Άρθρο 6

Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο άρδευσης

Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το Δίκτυο Άρδευσης, γίνεται ύστερα από

αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευμένη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599 ότι έλαβε γνώση του παρόντα Κανονισμού .

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου:

 • αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας)
 • αναγράφονται υποχρεωτικά το είδος και η έκταση (σε τετραγωνικά μέτρα m2 ) του ακινήτου που θα αρδεύεται (κήπος, ελιές κλπ).
 • συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης που καθορίζονται σε είκοσι ευρώ (20,00€) και Δημοτική Ενημερότητα. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση οφειλής δεν χορηγείται άδεια παροχής. Η υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ κοινοποιεί αντίγραφο της αίτησης στο Τοπικό Συμβούλιο.

Η άδεια που θα εκδίδεται μετά την προαναφερόμενη αίτηση θα αφορά μόνο τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση.

Η άδεια παροχής του δικαιούχου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της ΔΕΥΑΒΑ και της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα τέλη μεταβίβασης ορίζονται στα είκοσι ευρώ (20,00€).

  

Άρθρο 7

Θέματα Ομαλής Λειτουργίας του δικτύου

Η άρδευση θα γίνεται πάντοτε με τη ροή του νερού, όπως αυτή παρέχεται από τις εγκαταστάσεις του κάθε έργου.Απαγορεύεται πλήρως η χρήση πιεστικών ή αντλητικών μηχανημάτων.

Για την ομαλή λειτουργία του κάθε έργου η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επιβάλλει σειρά άρδευσης ή οποιοδήποτε άλλο περιορισμό όπου οι καταναλωτές υποχρεούνται να τον τηρούν πιστά.

Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου θα χρεώνονται υπέρ της ΔΕΥΑΒΑ με πρόστιμο ύψους εκατό ευρώ (100,00€) για κάθε παράβαση.

 

Άρθρο 8

Πρόγραμμα άρδευσης

Η αρδευτική περίοδος κάθε έτους αρχίζει την πρώτη (1) Μαΐου και τελειώνει στις δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου.

Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορεί να τροποποιηθούν, αν επιβάλλουν τούτο οι καιρικές συνθήκες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ.

Κάθε έτος, προτείνεται από το Τοπικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τον αρμόδιο υδρονομέα, ο οποίος φέρει και την ευθύνη, πρόγραμμα άρδευσης για την Τοπική Κοινότητα, στην οποία αναφέρονται οι μέρες, η σειρά ποτίσματος και ότι άλλο απαιτείται και ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ.

Το εν λόγω πρόγραμμα, με ευθύνη (ξανά του Τοπικού Συμβουλίου και) του αρμόδιου υδρονομέα δημοσιεύεται στην Τοπική Κοινότητα και απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από αυτό.

Παράβαση του προγράμματος εκ μέρους του Υδρονομέα, συνιστά παράβαση καθήκοντος και επιβολή προστίμου σ’ αυτόν ίσου με το 1/3 του μηνιαίου μικτού μισθού του.

 

Άρθρο 9

Αυθαίρετη σύνδεση

Σε περίπτωση σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο άρδευσης χωρίς την άδεια της ΔΕΥΑΒΑ και χωρίς την πληρωμή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Προέδρου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο χιλίων ευρώ(1.000,00 €) και υπόκειται σε διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στην ΔΕΥΑΒΑ.

 

Άρθρο 10

Εργασίες επισκευής και συντήρησης δικτύου

Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου γίνεται από την ΔΕΥΑΒΑ, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες και τις οικονομικές της δυνατότητες.

   

Άρθρο 11

Τέλη άρδευσης – Διαδικασία Βεβαίωσης Τελών

1.Τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα της ΔΕΥΑΒΑ και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοίκησης,συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων και των δικτύων άρδευσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.

2.Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.

 1. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται με μηχανογραφημένους λογαριασμούς.

Η πληρωμή γίνεται στο Ταμείο της ΔΕΥΑΒΑ ή σε πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η ΔΕΥΑΒΑ.

Η βεβαίωση των τελών θα μπορεί να γίνεται έως δύο φορές το έτος και ειδικά τις περιόδους:

 1. 1-5 Αυγούστου και
 2. 1-15 Νοεμβρίου

Τα υδρόμετρα θα ελέγχονται υποχρεωτικά από τον υδρονομέα κάθε Μάιο έκαστου έτους αλλά και κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, στην περιφέρεια του κάθε δημοτικού διαμερίσματος.

 

Άρθρο 12

Διαδοχή καταναλωτή

Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει όλες τις τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού πριν την οποιαδήποτε μεταβίβαση και να προμηθευτεί σχετική βεβαίωση από την ΔΕΥΑΒΑ (όπως συμβαίνει με τους ΤΟΕΒ). Μετά δε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει την ΔΕΥΑΒΑ για τη μεταβολή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μεταβολή ή μεταβίβαση εφόσον υπάρχουν οφειλές.

  

Άρθρο 13

Ανώτατα όρια κατανάλωσης

Σε περίπτωση που επιβάλλεται περιορισμός κατανάλωσης για οποιοδήποτε λόγο (ανομβρία, προστασία υδροφόρου ορίζοντα κλπ) μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζεται ανώτατο όριο κατανάλωσης ανά δένδρο,στρέμμα κ.λ.π. μέσω Κλιμακωτού Τιμολογίου.

Σε όσους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο κατανάλωσης επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200,00€), το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις καταναλωτών - Αυτοτέλεια οικονομικού έτους

Οι καταναλωτές οφείλουν να καταβάλλουν τις οφειλές τους μέχρι την ημερομηνία που θα αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που θα λαμβάνουν από την ΔΕΥΑΒΑ.

Σε κάθε καθυστέρηση πληρωμής τα βεβαιωμένα τέλη θα υπόκεινται στις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Κάθε οικονομικό έτος είναι αυτοτελές.

Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες κατά την έναρξη εκάστης αρδευτικής περιόδου, ο καταναλωτής έχει ληξιπρόθεσμα χρέη τελών Άρδευσης παρελθόντων οικονομικών ετών που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων ευρώ(300,00€), μη συμπεριλαμβανομένου των νομίμων προσαυξήσεων , τάσσεται προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου για την ολική εξόφληση αυτών.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η υπηρεσία άρδευσης θα προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης και σφράγιση της παροχής με μολυβδο σφραγίδα. Για το κόστος των εργασιών διακοπής της υδροδότησης ο καταναλωτής θα χρεώνεται με το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00).

Η επανασύνδεση του υδρομέτρου θα γίνεται βάση του άρθρου 15.

Οι καταναλωτές του νερού άρδευσης θα πρέπει να συνεργάζονται με την ΔΕΥΑΒΑ και τους υδρονομείς και για το δικό τους συμφέρον να τηρούν πιστά τον παρόντα κανονισμό, ο οποίος πρωτίστως αποβλέπει στην εξυπηρέτηση τους,την διασφάλιση της αρχής της ανταποδοτικότητας και την προστασία του υδάτινου δυναμικού.

Τα παράπονά τους ή τις παρατηρήσεις τους, πάντοτε, θα πρέπει να τις απευθύνουν γραπτά στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒΑ.Επιπλέον:

 1. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός 10 ημερών την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ για κάθε ανωμαλία ή βλάβη του υδρομετρητή ή διαρροή σωλήνων ή οποιαδήποτε βλάβη. Σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης επιβάλλεται:

α) πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€)

β) θα βεβαιώνεται σε βάρος του αρδευτικό ετήσιο τέλος ίσο με την αξία της μεγαλύτερης ετήσιας ποσότητας   νερού που είχε καταναλωθεί την τελευταία διετία και

γ) το κόστος αποκατάστασης της βλάβης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται μετά από σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης.

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η υδροδότηση άλλου ακινήτου από το υδρόμετρο καταναλωτή εκτός από το ήδη διασυνδεμένο (χωρίς την τοποθέτηση επιπλέον μετρητή).
 2. Απαγορεύεται απόλυτα η μεταφορά υδρομέτρου από ακίνητο σε άλλο ακίνητο χωρίς την άδεια και την επίβλεψη της ΔΕΥΑΒΑ.

Παράβαση των διατάξεων 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

 

Άρθρο 15

Επανασύνδεση

Με την εξόφληση των οφειλόμενων ο καταναλωτής δικαιούται εκ νέου την επανασύνδεση της παροχής τους με αντίστοιχη χρέωση του κόστους εργασιών επανασύνδεσης ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €).

Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε ύστερα από παράβαση του κανονισμού από τον καταναλωτή, καταβάλλεται τέλος επανασύνδεσης που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης (200,00€).Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καταβάλλεται τέλος επανασύνδεσης που ορίζεται στο διπλάσιο του δικαιώματος σύνδεσης.

  

Άρθρο 16

Διακοπές υδροδότησης

Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής που προβλέπει ως κύρωση ο κανονισμός αυτός, η ΔΕΥΑΒΑ μπορεί να διακόπτει την υδροδότηση στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Για τεχνικούς λόγους (επισκευές, συντηρήσεις δικτύων κλπ)

Β) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού

Σε καμιά περίπτωση η ΔΕΥΑΒΑ δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από διακοπή υδροδότησης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

  

Άρθρο 17

Υδρόμετρα-Διαδικασία Τοποθέτησης-Έλεγχος Υδρομέτρων

 • Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των αρδευόμενων ακινήτων με το δίκτυο άρδευσης εκτελούνται από την ΔΕΥΑΒΑ.
 • Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διατομή μέχρι μίας (1) ίντσας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανάλογα με την έκταση και την καλλιέργεια και ύστερα από αιτιολογημένη υπόδειξη της υπηρεσίας, μπορεί να τοποθετηθεί σωλήνα σύνδεσης μεγαλύτερης διατομής.
 • Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον καταναλωτή.
 • Διαδικασία Τοποθέτησης. Για κάθε αρδευόμενο ακίνητο (κήπος, ελιές, αμπέλι, πορτοκαλιές κλπ.) χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο. Το υδρόμετρο τοποθετείται υποχρεωτικά στο πλησιέστερο κολεκτέρ. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση υδρομέτρου σε αρδευτικό αγωγό. Πριν του υδρομέτρου τοποθετείται πάντοτε δικλίδα ανακοπής.Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης υδρομέτρου (νέα παροχή/αντικατάσταση) ο καταναλωτής υποβάλει αίτηση προς την ΔΕΥΑΒΑ. Εντός διαστήματος δεκαπέντε ημερών (15) από την υποβολή της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται σε αυτοψία προκειμένου σε τυποποιημένο έντυπο να προσδιορίσει τον τύπο του υδρομετρητή καθώς και κάθε άλλου παρελκόμενου υλικού κρίνεται απαραίτητο για την τοποθέτηση του. Με ευθύνη της υπηρεσίας ο υποψήφιος καταναλωτής λαμβάνει γνώση του ως άνω εντύπου πιστοποίησης των απαιτούμενων υλικών και εν συνεχεία υποχρεούται να τα προμηθευτεί και να τα παραδώσει στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ συνοδευμένα από το διπλότυπο είσπραξης του τέλους σύνδεσης όπως ισχύει κάθε φορά .Για την ορθότητα και πληρότητα των παρεληφθέντων υλικών η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα παραδίδει στον αιτούντα. Περαιτέρω και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών τοποθέτησης του υδρομέτρου.
 • Έλεγχος Υδρομέτρων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διαπιστώνεται σκόπιμη παραβίαση εγκατεστημένων υδρομετρητών που ως αποτέλεσμα έχουν την αποτροπή ή την παρεμπόδιση της καταμέτρησης του νερού που καταναλώνεται ή τη διαγραφή ποσότητας νερού που καταναλώθηκε, συνεπάγεται την αυτόματη διακοπή της υδροδότησης για μια αρδευτική περίοδο. Οι υδρομετρητές θα αφαιρούνται. Εκτός από την ποινική ευθύνη του κατόχουθα χρεώνεται ο κάτοχος με πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ ( 1.000,00€) υπέρ της ΔΕΥΑΒΑ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται και ασκείται ποινική δίωξη στους παραβάτες.

 

Άρθρο 18

Επισκευή – συντήρηση υδρομέτρων

Το κόστος επισκευής και συντήρησης των υδρομέτρων επιβαρύνει τον καταναλωτή, η δε ΔΕΥΑΒΑ επεμβαίνει είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του καταναλωτή και ελέγχει το υδρόμετρο. Η δαπάνη και στις δύο περιπτώσεις επιβαρύνει τον καταναλωτή. Η αφαίρεση και επανασύνδεση του υδρομέτρου γίνεται μόνο από την ΔΕΥΑΒΑ.

Η ΔΕΥΑΒΑ ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή.

  

Άρθρο 19

Αντικατάσταση υδρομέτρων

Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από την Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάσουν βλάβη που δεν επιδιορθώνεται. Η αντικατάσταση θα γίνει με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 20

Αφαίρεση υδρομέτρων

Το υδρόμετρο αφαιρείται από την ΔΕΥΑΒΑ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν ο καταναλωτής ζητήσει την αφαίρεσή του με γραπτή αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται τέλος απεγκατάστασης υδρομέτρου ποσού 30,00€ (συνοδεύει την αίτηση).
 • Όταν διαπιστωθεί βλάβη από επέμβαση του καταναλωτή είτε στο υδρόμετρο είτε στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται κλοπή νερού και ο υπαίτιος καταναλωτής θα διωχτεί επιπλέον και ποινικά.
 • Όταν έχει τοποθετηθεί χωρίς άδεια της ΔΕΥΑΒΑ και την πληρωμή του σχετικού παράβολου.
 • Όταν θεωρηθεί «άγνωστο»
 • Όταν, χωρίς άδεια της ΔΕΥΑΒΑ, παρέχεται νερό σε τρίτο
 • Όταν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο τοποθετήθηκε αντίθετα προς τη ροή του νερού ώστε να διαγράφονται τα καταναλωθέντα κυβικά. Η πράξη αυτή θεωρείται κλοπή νερού και ο υπαίτιος καταναλωτής θα διωχτεί επιπλέον και ποινικά.
 • Όταν διαπιστωθεί αποσφράγιση της μολυβδοσφραγίδας, που τοποθετήθηκε από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒΑ
 • Όταν διαπιστωθεί χρήση νερού διαφορετική της δηλωθείσας.
 • Λόγοι ανωτέρας βίας.

Κάθε παραβίαση της σφράγισης του μηχανισμού της παροχής θεωρείται κλοπή νερού (άρθρο 372 ποινικού κώδικα) και ο υπαίτιος καταναλωτής θα διώκεται και ποινικά. Αποσφράγιση του μηχανισμού μπορεί να γίνει μόνο από τον υδρονομέα ή τη αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εκτός της 1ης και 9ης περίπτωσης, ο υπαίτιος υποχρεούνται να καταβάλλει πρόστιμο ίσο με χίλια ευρώ (1.000,00€).

 

Άρθρο 21

Επανατοποθέτηση υδρομέτρου

Σε περίπτωση επανατοποθέτησης υδρομέτρου μετά από αφαίρεση από την ΔΕΥΑΒΑ (εκτός της 1ης και 9ης περίπτωσης του άρθρου 20 του παρόντος) θα καταβάλλεται τέλος επανατοποθέτησης που ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€).

 

Άρθρο 22

Μετακίνηση υδρομέτρων

Απαγορεύεται η μεταφορά του υδρομέτρου σε άλλο ακίνητο του καταναλωτή ή αφαίρεσή του χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου.

 

Άρθρο 23

Ενστάσεις καταναλωτών

Ενστάσεις για βεβαιωθέντα τέλη θα εξετάζονται από το ΔΣ.

Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν υποβάλλονται ένα μήνα μετά την λήξη πληρωμής του λογαριασμού.
 • Όταν ο καταναλωτής επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛΑΣ.
 • Όταν δεν έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα τέλη από τον παρόντα κανονισμό , πλην του κόστους των τελών κατανάλωσης για τα οποία και υποβάλλει ένσταση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 24

Κυρώσεις

Για κάθε κύρωση ή παράβαση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσει ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει την απόφασή του αυτή στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, εκδίδονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. (βάσει του καταστατικού της ΔΕΥΑΒΑ ΦΕΚ 705/29.04.2011) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-5 του ΒΔ 17-5/16-6-1959.

Για όλα τα υπόλοιπα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 Άρθρο 25

Έναρξη Εφαρμογής – Ειδικές Ρυθμίσεις

Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται και τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός αυτός, από την επόμενη της ψήφισης του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τυχόν ιδιαιτερότητες ή ειδικές ρυθμίσεις που παρουσιάζουν τα αρδευτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων και τα οποία προσδιορίσθηκαν με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων κατά αρδευτικό έργο ή καταναλωτή εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν βρίσκονται σε αντίθεση με τον παρόντα κανονισμό.

Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων που προέβλεπαν εξαίρεση από την υποχρέωση τοποθέτησης υδρομετρητών ανά παροχή παύουν να ισχύουν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος.

 

 Άρθρο 26

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό θα αντιμετωπίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο παρών κανονισμός, ο οποίος αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πλατανιά, και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.