Αποχέτευση

Η σωστή αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων είναι από τις πλέον βασικές λειτουργίες ενός αστικού κέντρου και συμβάλλει στην ανάδειξη μιας πόλης με σύγχρονες υποδομές.

Η ΔΕΥΑΒΑ εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και εκτελεί έργα για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού.

Επίσης, προγραμματίζει την κατασκευή και άλλων δικτύων αποχέτευσης, είτε συγχρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους είτε από ιδίους πόρους. Τα έργα αυτά είναι επεκτάσεις του δικτύου για τη σύνδεση ιδιοκτησιών, για την αντικατάσταση και τη συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου.