Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών και Λυμάτων

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Λυμάτων

Το εργαστήριο Ελέγχου ποιότητας νερού και λυμάτων βρίσκεται εντός της Εγκατάστασης  Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γερανίου. Αποτελείται από δύο διακριτούς χώρους - εργαστήρια. Στον ένα χώρο διενεργούνται οι φυσικοχημικές αναλύσεις και στον άλλο οι μικροβιολογικές.

Το Εργαστήριο Ελέγχου ποιότητας νερού και λυμάτων διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία για την διενέργεια σημαντικών μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων.

Στόχος των αναλύσεων είναι ο έλεγχος και η διασφάλιση  της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ, καθώς και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για τα όρια εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Γερανίου. Το εργαστήριο συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων αναλύσεων για την συνολική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης των ακτών του Δ. Πλατανιά.

Ο εξοπλισμός που διαθέτει το εργαστήριο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Εξοπλισμός εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας νερού και λυμάτων

·         φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού

·         θολερόμετρο

·         pHμετρο

·         αγωγιμόμετρο

·         χλωριομετρητής

·         αναλυτικός ζυγός

·         θάλαμος χαμηλών θερμοκρασιών

·         συσκευή μέτρησης BOD

·         θερμοαντιδραστήρας

·         μαγνητικούς αναδευτήρες

·         επωαστικούς θαλάμους

·         θάλαμος νηματικής ροής

·         φούρνος υψηλών θερμοκρασιών

·         αντλία κενού

·         πυριαντήριο

·         σύστημα διήθησης υπό κενό

·         συσκευή μεμβρανών διήθησης

 

Εικόνες από τον εξοπλισμό του χημικού εργαστηρίου

 

Το εργαστήριο διενεργεί τις παρακάτω αναλύσεις:

  • Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού (Ε.coli, ολικά κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκους, ΟΜΧ στους 37 0C και 22 0C )
  • Φυσικοχημικές αναλύσεις νερού (σκληρότητα, θολότητα, αγωγιμότητα, pH, χλωριόντα, θειικά, νιτρώδη, νιτρικά, αμμωνία, υπολειμματικό χλώριο κ.α.)
  • Αναλύσεις ποιότητας λυμάτων (BOD, COD, νιτρικά, αμμωνία, ολικό άζωτο, ολικός φωσφόρος, αγωγιμότητα, pH, προσδιορισμός συγκέντρωσης στερεών MLSS, VSS, TSS, TDS κ.α.)

Το εργαστήριο στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας του βρίσκεται στη διαδικασία διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017. Η διαδικασία της διαπίστευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. Σκοπός της διαπίστευσης είναι η τυποποίηση των λειτουργιών του εργαστηρίου, η εγκατάσταση και εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης λαθών, αλλά και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες του Πλατανιά.

Σχετική νομοθεσία:

Α) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης: καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι εκροής της ΕΕΛ Γερανίου είναι:

  • Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).»

Β) Όρια λειτουργίας της ΕΕΛ

  • Η με Α.Π. 107157/26-08-1999 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων της περιοχής Χανίων Κολυμβαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γερανίου του Ν. Χανίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ (το ίδιο PDF που έστειλα χτες)

Γ)επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

  • Υ.Α. οικ. 145116/2011«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.»

Για να δείτε τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων του νερού ανά σημείο δειγματοληψίας του Δήμου Πλατανιά μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ https://ydor.edeya.gr/labcheck/view.

Για να δείτε αποτελέσματα των αναλύσεων των αστικών λυμάτων της εισροής και εκροής της ΕΕΛ ανά έτος μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων http://astikalimata.ypeka.gr/.

Για να δείτε τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης των ακτών του Δ. Πλατανιά πατήστε ΕΔΩ (να παραπέμπει στις θάλασσες)

 

Εικόνες από τον εξοπλισμό του μικροβιολογικού εργαστηρίου