Ιστορικό

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) Νομού Χανίων ιδρύθηκε το 2006 με βάση το Ν.1069/1980 και επικυρώθηκε με την 14031/27-10-2005 (ΦΕΚ 1584/16-11-2005) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς χαρακτήρα που λειτουργεί με τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80). Ταυτόχρονα και σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006) είναι δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού (αρ.252 παρ. 4 του Ν. 3463/2006).

Εξαιρείται από το δημόσιο τομέα σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 1892/90. Παρόλο που εξαιρείται από το δημόσιο τομέα, εφαρμόζονται στην επιχείρηση οι διατάξεις που αφορούν στο δημόσιο τομέα εφόσον όμως στα σχετικά νομοθετήματα υπάρχει ειδική πρόβλεψη (π.χ. αρ. 1 παρ. 3 του Ν. 2527/97).

 

Περιοχή αρμοδιότητάς της είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πλατανιά.

Οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία του φορέα που θα αναλάμβανε πρωτίστως τη διαχείριση και επεξεργασία των υγρών λυμάτων της ευρύτερης τουριστικής περιοχής του βόρειου άξονα με απώτερο σκοπό την προστασία του Κόλπου των Χανίων, ξεκίνησαν το 1994 με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και αφορούσε κεντρικό αγωγό από τον Κλαδισσό μέχρι τον Κερίτη ποταμό κατά μήκος της Π.Ε.Ο., κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού.

Η 2η  χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε το 2003 από Εθνικούς Πόρους και αφορούσε στην αποπεράτωση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, του εργοστασίου βιολόγησης που τελικά χωροθετήθηκε στο Γεράνι του Δ. Πλατανιά, αντλιοστασίων - τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχική μελέτη - και του υποθαλάσσιου αγωγού.

Η 3η χρηματοδότηση δόθηκε το 2005 από Εθνικούς Πόρους (Ε.Π.ΠΕΡ.) και αφορούσε την επέκταση του κεντρικού αγωγού Μάλεμε – Κολυμβάρι και δίκτυα παλαιού έργου χαμηλής ζώνης.

Οι Καποδιστριακού Δήμοι Ν. Κυδωνίας, Πλατανιά, Κολυμβαρίου και Βουκολιών αντιμετώπιζαν έντονα προβλήματα από την ανυπαρξία κεντρικών υποδομών αποχέτευσης με συνέπεια τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το σοβαρό - κάθε χρόνο και μεγαλύτερο -  πλήγμα για την τουριστική βιομηχανία του Νομού.

Επίσης, μέχρι της συστάσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., οι Δήμοι Πλατανιά, Κολυμβαρίου Νέας Κυδωνίας και Βουκολιών υδροδοτούνταν μέσω δικτύων τα οποία υφίσταντο από πολλών ετών και ήταν επιτακτική ανάγκη η άμεση αντικατάστασή τους (σχεδιασμός, μελέτη, χρηματοδότηση, υλοποίηση έργων) σε συνδυασμό με μία σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση. Οι Δήμοι αυτοί λόγω των προβλημάτων που παρουσίαζαν οι αγωγοί, δαπανούσαν  ετησίως σημαντικά ποσά σε αποκαταστάσεις  ενώ ταυτόχρονα χάνονταν άσκοπα μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού εξαιτίας των διαρροών που σημειώνονταν στα δίκτυα.

Έτσι, τέθηκε η ανάγκη το ζήτημα Αποχέτευση – Ύδρευση να αντιμετωπιστεί από ένα σύγχρονο και αποδοτικό μηχανισμό για την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται η προστασία τόσο του υγρού στοιχείου όσο και του περιβάλλοντος.

Όμως η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια εξασφάλισης νερού ύδρευσης στην αναγκαία ποσότητα, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητάς του,  από πλευράς υγιεινής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παράλληλα, μέσω της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών (επέκταση δικτύων, αντλιοστάσια) η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α καταβάλλει καθημερινά συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες για να γίνουν αναγκαίες επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερος όγκος λυμάτων να διοχετεύεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του Βιολογικού Καθαρισμού και στη συνέχεια - επεξεργασμένα - να εκρέουν στη θάλασσα χωρίς επιπτώσεις για το περιβάλλον.

 

Από το 2016 η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει αναλάβει το δίκτυο Άρδευσης στις περιοχές που δεν δραστηριοποιούνται οι ΤΟΕΒ που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά.