Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

             Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Κατά αυτήν την έννοια επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δραστηριοποίησης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σε αυτό το  πνεύμα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να  σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο πολιτισμό, με σεβασμό προς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

       Θεμελιώδης βούληση της Διοίκησης και των εργαζομένων της ΔΕΥΑΒΑ είναι ότι  η Επιχείρηση αποτελεί ένα σύνολο, το οποίο  είναι στενά συνδεδεμένο με το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής του Δήμου Πλατανιά μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Κατά αυτήν την έννοια η ΔΕΥΑΒΑ επηρεάζει και επηρεάζεται από τα τεκταινόμενα της εποχής και του χώρου δραστηριοποίησης τους. Οφείλουν λοιπόν, Διοίκηση και εργαζόμενοι, να αναγνωρίζουν από κοινού την ευθύνη που τους αναλογεί στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τις αρχές του ανθρωπισμού και του δικαίου, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της παροχής ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

   Η τήρηση των ανωτέρω θεωρείται αυτονόητη από την ΔΕΥΑΒΑ και η ένταξή της στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)  γίνεται µε κατάλληλες δράσεις, πέρα από την όποια νομική της υποχρέωση. Η ΔΕΥΑΒΑ στοχεύει σε μια λειτουργία η οποία διασφαλίζει τη μακροχρόνια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική της επίδοση.

        Ο άνθρωπος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών και η δέσμευση στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν προτεραιότητα για την ΔΕΥΑΒΑ και προϋπόθεση για τη βιώσιμη επιχειρηματική της δράση. Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές της ΕΚΕ σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Επιχείρησης, αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής της με έμφαση στη διαφάνεια, στην κοινωνική ευημερία, στην ηθική ακεραιότητα, στην  ανάπτυξη των εργαζομένων, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

     Το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΕΥΑΒΑ αποτελεί τον βασικό άξονα της σχεδιαζόμενης στρατηγικής της και τον κινητήριο μοχλό για την αναπτυξιακή της πορεία. Η Επιχείρηση μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού, επιδιώκει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου του και τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του, μέσω της επιμόρφωση του και της  εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης και ανάπτυξης του.

Για αυτόν το λόγο η ΔΕΥΑΒΑ παρέχει:

-Ασφαλείς συνθήκες εργασίας και συστηματική ενημέρωση  των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

-Προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Ευκαιρίες  για δια βίου  εκπαίδευση  στους εργαζομένους με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

-Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για την παρακολούθηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

-Ηθική επιβράβευση του προσωπικού.

        Επιπλέον, πέρα από την καλή στάση προς το ανθρώπινο δυναμικό, η ΔΕΥΑΒΑ διαμέσου προγραμμάτων, προβαίνει σε πρόσληψη ανέργων και ατόμων χωρίς εμπειρία, σε εργαζομένους με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) και τέλος, άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική της  ευαισθησία.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

    Το ανθρώπινο δυναμικό και η δυνατότητα εξέλιξης του αποτελεί θεμελιώδη λίθο της σχεδιαζόμενης στρατηγικής πάνω στην οποία εδράζεται η αναπτυξιακή πορεία της Επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΕΥΑΒΑ δίνει έμφαση στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και αναπτύσσει διαδικασίες αξιοποίησης του, μέσω της εκπαίδευσης και της καλλιέργειας των δεξιοτήτων του.

    Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στοχευόμενες ενέργειες για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου με στόχο την  αξιοποίηση εξειδικευμένης  γνώσης. Παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις για την εκπαίδευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τον καθορισμό  γνωστικών πεδίων ανά κατηγορία .

   H καινοτομία της εκπαίδευσης προσωπικού στην ΔΕΥΑΒΑ συμπληρώνεται με την παροχή εσωτερικών σεμιναρίων από ήδη έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας προς το λιγότερο έμπειρο προσωπικό. Κατά αυτόν τον τρόπο  ενισχύεται η επιμόρφωσή των εργαζομένων για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.

    Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν ανάγκες που καθορίζονται με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, όπως ενίσχυση των δεξιοτήτων και προσωπική ανάπτυξη, βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών,  ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τεχνικών εξυπηρέτησης πελατείας, εφαρμογές πληροφορικής κ.α. Μέσω αυτών των προγραμμάτων ενισχύεται η αξία του ανθρώπινου δυναμικού, δίδονται ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών και διευρύνονται οι ορίζοντες των εργαζομένων.

     Αναφορικά με τη στρατηγική εξωστρέφειας και ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Επιχείρηση, στόχος είναι η συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και άλλους φορείς τόσο εντός της Ελλάδος, όσο και στο Εξωτερικό.

    Η ΔΕΥΑΒΑ επιδιώκει τη συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη της καθώς και τη δημιουργία προοπτικών ευημερίας για το κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε δράση και πρωτοβουλία  υλοποιείται πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται πολυσυστημικά μέσα από ένα ευρύ φάσμα αξιών που διαχέονται ώστε να στηρίζουν τις δράσεις και τη στρατηγική της Επιχείρησης. Κατά αυτήν την έννοια η ΔΕΥΑΒΑ αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ατόμων και στην ανάπτυξη και ευημερία του κοινωνικού συνόλου.  Σε αυτήν την κατεύθυνση η ΔΕΥΑΒΑ υποστηρίζει  την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Παροχή ειδικών τιμολογίων χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και ρύθμιση ευνοϊκών  διακανονισμών για την αποπληρωμή λογαριασμών.
 • Παροχή τεχνογνωσίας και ενεργών παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

     Η ΔΕΥΑΒΑ διεξάγει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ήθος και ακεραιότητα και διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα των υπηρεσιών της με εστίαση στον πελάτη. Στόχος της ΔΕΥΑΒΑ είναι να εφαρμόζει μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης με σκοπό να ενισχύσει το κύρος και τη φήμη της ως Επιχείρηση με ήθος.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΟΣ

     Η ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας προβαίνει σε ελέγχους της ποιότητας του νερού. Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΔΕΥΑΒΑ διαθέτει εργαστήρια στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά. Στα εργαστήρια αυτά αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού από τα επιφανειακά και υπόγεια σημεία υδροληψίας που διαχειρίζεται με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης νερού, και δείγματα πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΒΑ ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 17025 : 2017.

 

 • Για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση (Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322) όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3282 τεύχος Β’, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017. Η ΚΥΑ καθορίζει τις προδιαγραφές του νερού που λαμβάνει ο εκάστοτε καταναλωτής.

           Συγκεκριμένα, με τη εν λόγω ΚΥΑ:

 • Καθορίζονται χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές παράμετροι παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι αντίστοιχες ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους (οι παραμετρικές τους τιμές).
 • Αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται  το κυρίως σώμα της ΚΥΑ 2600/2001, όπως ισχύει.
 • Ενσωματώνεται πλήρως στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/1787/ΕΕ της  6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

      Η ΔΕΥΑΒΑ αποστέλλει τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων μετρήσεων στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης), η οποία τα αναρτά στην ιστοσελίδα της.

     Η ΔΕΥΑΒΑ συμμετέχει σε αντίστοιχα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν τα πεδία ενδιαφέροντος της Επιχείρησης.

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Προώθηση καινοτόμων και ευέλικτων διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση  των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Αναβάθμιση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών .
 • Συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη   (ΣτΠ) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ).

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της ΕΚΕ και στο πλαίσιο αυτό η  ΔΕΥΑΒΑ εντάσσει διαδικασίες και δράσεις στην επιχειρηματική της δράση με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η στρατηγική της Επιχείρησης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιείται με ανάλογες πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

 • Εκμετάλλευση του Ηλιακού δυναμικού της περιοχής με σχεδιασμό για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνελ για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.
 • Επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒΑ για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρολυμάτων της λεκάνης απορροής του Βόρειου Άξονα Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
 • Σχεδιασμός για δημιουργία νέων κέντρων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων .
 • Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

 • Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης για τη μείωση και τον έλεγχο των διαρροών.
 • Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδατικών Πόρων, μέσω νέου εκσυγχρονισμένου δικτύου και κέντρου παρακολούθησης SCADA.
 • Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Διαχείρισης Δικτύων για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών.
 • Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού και διοχέτευση του σε δίκτυα άρδευσης από την ΕΕΛ Γερανίου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ –ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

 • Συστηματική προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών εντός της Επιχείρησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού προγράμματος της ΔΕΥΑΒΑ που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να παρακολουθούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα οι μαθητές από το σύνολο των σχολείων του Δήμου Πλατανιά και να λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό.
 • Σχεδιασμός Περιβαλλοντικής ενότητας στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία και την προστασία του φυσικού πόρου.
 • Αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πελάτες μαζί με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού με οδηγίες για την ορθολογική χρήση του νερού.