Δήλωση Βλάβης-Ζημιάς

Στην παρακάτω φόρμα δηλώνετε αποκλειστικά ζητήματα που αφορούν βλάβες ή ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης της ΔΕΥΑΒΑ. 

Για άλλα τυχόν θέματα παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ - ΖΗΜΙΑΣ