Κανονισμός Δικτύου Αποχέτευσης

Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων των δήμων Νέας Κυδωνίας, Πλατανιά, Βουκολιών και Κολυμβαρίου.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 1. Χωριστικό σύστημα: Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο όμβριων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.
 2. Μικτό (παντορροϊκό) σύστημα: Είναι το σύστημα συλλογής των ακαθάρτων και όμβριων νερών στο ίδιο δίκτυο αγωγών.
 3. Το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι παντοροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ρέματα, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ο αγωγός μεταφοράς και διάθεσης και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι του τελικούς αποδέκτες και έχει κατασκευασθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή το Δήμο Χανίων σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.

Στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές μονάδες, εργατικές κατοικίες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λ.π.). Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το οριστικό δίκτυο.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. κατασκευάζει βάσει εγκεκριμένης μελέτης χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης.

Οι υπάρχοντες σήμερα παντοροϊκοί αγωγοί μετά την προβλεπόμενη από την παραπάνω μελέτη κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στους ίδιους δρόμους, θα μετατραπούν σε αγωγούς ομβρίων.

 1. Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα.
 2. Οικιακά λύματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμμάτων, όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (w.c.).
 3. Βιομηχανικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από την κατεργασία βιομηχανικών προϊόντων, σε όλο τον κύκλο παραγωγής ανεξάρτητα από το βαθμό φόρτισης.
 4. Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
 5. Νόμιμη σύνδεση με το οριστικό ή ενταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.
 6. Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση με το οριστικό ή ενταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς της έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 

Άρθρο 2ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που βρίσκονται σε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωμένοι να αποχετεύουν τα ακάθαρτα νερά του ακινήτου τους στον αγωγό αυτό.

Στους αγωγούς ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση όμβριων. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα νερά και χωριστά τα όμβρια, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνδεση με παντοροϊκό αγωγό. Αν πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. τάσσει προθεσμία για την πραγματοποίησή του, μετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και τη σύνδεση με το δίκτυο υπονόμων.

Η αποχέτευση των όμβριων γίνεται στους αγωγούς όμβριων και στους παντοροϊκούς αγωγούς. Όταν τα όμβρια νερά δεν αποχετεύονται σε αγωγό, πρέπει να διοχετεύονται με κλειστό αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου, το ρείθρο του δρόμου.

Η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων ή στους παντοροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλο τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Για τέτοιες περιπτώσεις αποφασίζει κάθε φορά το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων – οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων, κατά κανόνα εξωτερικά. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την υπηρεσία αποχέτευσης για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο όμβριων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση με το υπόνομο ακαθάρτων, αν υπάρχει.

Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και οι κύριοι των ακινήτων επιβαρύνονται με τη δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. Επίσης για ακίνητα που η σύνδεσή τους με τον αγωγό αποχέτευσης είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δύναται να επιτρέψει τη σύνδεση για τη συνολική ή εν μέρει αποχέτευση του ακινήτου μετά: α) από έγγραφη συμφωνία των όμορων ιδιοκτητών και β) μετά από δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα αυτούς, πρέπει υποχρεωτικά να συνδεθούν με το οριστικό δίκτυο υπονόμων, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους. Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης στην περίπτωση κατάργησης του παλιού υπάρχοντος αγωγού βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επίσης, μετά την κατασκευή αγωγού λυμάτων δίπλα σε παντοροϊκό αγωγό που διατηρείται στο εξής σαν αγωγός όμβριων, οι συνδεδεμένοι με τον παντοροϊκό αγωγό είναι υποχρεωμένοι να συνδέσουν  την αποχέτευση των λυμάτων τους με τον νέο αγωγό. Η δαπάνη της νέας διακλάδωσης βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. μπορεί να απαλλάξει από την υποχρέωση για σύνδεση, εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη τους, που θα συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και εφ’ όσον η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών γίνεται σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ.

 

Άρθρο 3ο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ -  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων νερών που περιλαμβάνει: α) το φρεάτιο προσαρμογής στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου, β) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, ή κατά μήκος του πεζοδρομίου, γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου ή με το φρεάτιο παροχετεύσεων που υπάρχει επί του πεζοδρομίου. Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Για τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, λοιπούς χρήστες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π. που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Ν. 1069/1980 από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και χρεώνονται στους ιδιοκτήτες με βάση τον απολογισμό των εργασιών. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. αδυνατεί με τα συνεργεία της να κατασκευάσει τη διακλάδωση δίνει γραπτή άδεια στους ιδιοκτήτες για να την κατασκευάσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Δεδομένου ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στα καινούργια δίκτυα αποχέτευσης, κατασκευάζει διακλαδώσεις για κάθε ιδιοκτησία, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το ήμισυ του πλάτους του δρόμου στον οποίο ευρίσκεται η διακλάδωση, με ισχύουσα τιμή που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Επίσης, με ισχύουσα απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων. Σε περίπτωση άρνησης (μη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και της πληρωμής της προκαταβολής εντός της ανωτέρω τακτής προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. χρεώνει το τέλος σύνδεσης και τη δαπάνη της διακλάδωσης προσαυξημένα κατά 10% στους επόμενους λογαριασμούς ύδατος και σε δόσεις όπως και κατά την κανονική έκδοση άδειας.

Κανείς εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Οι επισκευές και συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με δικές της δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό ύδατος.

Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου προσαρμογής (μη περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σε αυτό) κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και τις οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Διευκρινίζεται ότι: α) δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης, β) για τη σύνδεση ακινήτου με το οριστικό δίκτυο, πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειαστεί, τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.

Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν τη δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανοσίφωνα.

Στα ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, λοιπούς χώρους εστίασης, βιοτεχνίες τροφίμων και γενικά σε όσες εγκαταστάσεις η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. κρίνει απαραίτητο, θα τοποθετείται πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και λιποσυλλέκτης.

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν εφαρμόζει όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους (5), (6) και (7), η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις της, μπορεί να διακόπτει την παροχή του νερού.

 

Άρθρο 4ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

 

Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σ’ ένα οικόπεδο αποτελούν ένα σύνολο και εξυπηρετούνται με μία εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων.

Κατ’ εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από μία εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων όταν πρόκειται: α) για συνοικισμό από μικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, β) για πολύ μεγάλα κτίρια, γ) για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν τη διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που να πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κ.λ.π. δ) για ακίνητα εξ’ αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης που έχουν διαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νομικού διατάγματος 1024 της 10/15 Νοεμβρίου 1971 "περί διηγημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρόμενων επί ενιαίων οικοπέδων" (ΦΕΚ 232/Α) ή που τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.

Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδος αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων - χωριστών - εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση.

Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικομήσιμα, κατά το Γ.Ο.Κ. το κάθε ένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

 

Άρθρο 5ο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 

Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευομένων υγρών (άντληση) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 13 και 14 του μέρους ΧΙ του κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. (Β.Δ. της 13/5-23/6/1936 ΦΕΚ Α 270).

Η σχετική συνολική δαπάνη για τη μηχανική ανύψωση, βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Για την αποχέτευση τέτοιων χώρων ισχύει ανάλογα η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του παρόντος.

 

Άρθρο 6ο

ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

 

Με την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα νερά των αποχωρητηρίων και γενικά της οικιακής χρήσης και κάθε άλλη ρευστή ακαθαρσία, που κρίνεται κατάλληλη για αποχέτευση από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. αρκετά διαλυμένη για να παρασύρεται τελείως.

Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή με άλλο τρόπο διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.των ακολούθων ουσιών:

 1. Υγρών κ.λ.π. που προέρχονται γενικά από βόθρους, στεγανούς ή απορροφητικούς. Αυτά πρέπει να απομακρύνονται με βυτιοφόρο.
 2. Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, άμμος, στάχτη, κουρέλια κ.α.

iii.      Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.

 1. Αερίων ή ατμών. Απαγορεύεται ειδικά η σύνδεση αγωγών που διοχετεύουν ατμούς κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης.
 2. Νερών αποχέτευσης που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.
 3. Νερών αποχέτευσης που μπορούν να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης εφόσον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. πρόκειται για σημαντικές ποσότητες,

vii.      Νερών αποχέτευσης με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. σε λίπη και έλαια

viii.      Νερών αποχέτευσης με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40ο C.

 1. Νερών γενικά και υγρών που δεν πληρούν  τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά για την κατασκευή των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
 2. Νερών και υγρών με ουσίες που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.

Όσον αφορά τα λύματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, γκαράζ, στάβλους κ.λ.π. για να μπορούν να μπουν στο δίκτυο και να επεξεργαστούν στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. για αυτού του είδους τα απόβλητα θα έχει σαν οδηγό τον παρακάτω πίνακα χαρακτηριστικών σαν προϋποθέσεων ώστε να τα δεχτεί στο δίκτυό της.

Α. Απαγορεύεται η παρουσία μέσα στα απόβλητα των ακολούθων ουσιών:

 1. Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40ο C συμπεριλαμβανομένων των νερών ψύξης.
 2. Ουσιών που έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο των 30ο C.

iii.      Υγρών που έχουν PH μικρότερο του 6 ή μεγαλύτερο του 9.

 1. Κολλωδών ουσιών που διογκώνονται όταν έρθουν σ’ επαφή με το νερό.

Β. Ανώτατα επιτρεπτά όρια βιομηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδό τους στο δίκτυο αποχέτευσης.

1.Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD5 500 PPM.

2.BOD μετά από δίωρη καθίζηση 350 PPM.

3.Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 700 PPM.

4.Αιωρούμενα στερεά 350 PPM.

5.Καθιζάνοντα στερεά 10 PPM.

6.Συνολικά στερεά από εξάτμιση 1000 PPM.

7.Συνολικά διαλυμένα στερεά 1500 PPM.

8.Θειικά (σαν – SO – 2 ) 350 PPM.

9.Διαλυτά θειούχα (σαν S-2) 10 PP

 1. Κυανιούχα και θειοκυανιούχα (σαν CN) 5 PPM
 2. Φαινόλες 5 PPM
 3. Απορρυπαντικά 25 PPM
 4. Μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά 5 PPM
 5. Ολικό άζωτο 100 PPM
 6. Ολικός φώσφορος 15
 7. Λίπη έλαια και επιπλέουσες ουσίες 25 PPM
 8. Υδράργυρος 0,005 PPM
 9. Χρώμιο εξασθενές 0,01 PPM
 10. Σίδηρος 20 PPM
 11. Μαγγάνιο 15 PPM
 12. Νικέλιο 5 PPM
 13. Κάδμιο 0,1 PPM
 14. Ψευδάργυρος 5 PPM
 15. Χρώμιο τρισθενές 5 PPM
 16. Χαλκός 5 PPM
 17. Μόλυβδος 5 PPM
 18. Χλωριόντα 300 PP
 19. Φθοριόντα 20 PPM
 20. Αργυρος 5 PPM
 21. Αρσενικό 5 PPM
 22. Σύνολο των 17, 18,21,22, 23, 24, 25, 26, 29, 30) 10 PPM.

Εάν προβλέπεται να υπάρχουν άλλες ουσίες πέρα από τις ανωτέρω η ΔΕΥΑΒΑ ορίζει εκάστοτε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ουσιών αυτών

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δεχθεί λύματα με χαρακτηριστικά που θα παρουσιάζουν μικρές σχετικά αποκλίσεις από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Υ. Τα λύματα και ακάθαρτα νερά από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, στάβλους, ελαιοτριβεία κ.λ.π. για τα αποκτήσουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να γίνουν αποδεκτά στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να υποστούν προεπεξεργασία με διάφορες επιστημονικές μεθόδους. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος συντάσσει πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας και έκθεση λειτουργίας αυτών και τις υποβάλλει στη ΔΕΥΑΒΑ για έγκριση, η οποία δίδεται και αφορά μόνο την ασφάλεια του δικτύου υπονόμων και γενικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ. Εάν διαπιστωθεί στο εξής ότι τα μέτρα που πάρθηκαν και οι διατάξεις, που προβλέφθηκαν είναι ανεπαρκείς, παρά την χορηγηθείσα έγκριση, ο ιδιοκτήτης  προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και την άμεση εκτέλεση αυτών. Η ΔΕΥΑΒΑ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης και την παροχή του νερού.

Τα βρόχινα νερά που προέρχονται από τις αυλές, τις βεράντες, τις σκεπές των οικοδομών όταν αποχετεύονται σε αγωγό πρέπει να συγκεντρώνονται κατάλληλα πριν τη σύνδεσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού αυτού.

Για την αποχέτευση των υπόγειων εδαφικών νερών στους υπονόμους απαιτείται ειδική άδεια από τη ΔΕΥΑΒΑ. Τα νερά αυτά πρέπει κατά κανόνα να αποχετεύονται στους υπονόμους όμβριων νερών, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να παρεμποδίζεται με ασφάλεια η εισροή των υπερυψωμένων νερώ υπονόμου μέσα στο υπέδαφος.

Σε περίπτωση που εισέρχονται στο δίκτυο υπονόμων, παρά τις προβλέψεις, επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών) ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη διακοπή της αποχέτευσης τέτοιων υγρών, την έγκαιρη αφαίρεσή τους από τους αγωγούς εάν αυτό είναι δυνατόν και την άμεση ειδοποίησή της ΔΕΥΑΒΑ. Σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΥΑΒΑ έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού και αποχέτευσης. Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πρόστιμο που επιβάλλεται και στους αυθαίρετα συνδεδεμένους με το δίκτυο (άρθρο 12 παρ. 2)

 

Άρθρο 7ο

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε σκοπό υγρών, από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν, μέσα σε διευθετημένους χειμάρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΒΑ.

Όσες άδειες έχουν χορηγηθεί από οποιαδήποτε αρχή για τη χρησιμοποίηση των υγρών της προηγούμενης παραγράφους, καταργούνται με την ισχύ του κανονισμού αυτού.

 

Άρθρο 8ο

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι κύριοι των ακινήτων κατεδαφίζουν και αχρηστεύουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όμβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λ.π. μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΒΑ η οποία στη συνέχεια κάνει το σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου αρνείται να εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη η ΔΕΥΑΒΑ μπορεί να διακόψει την παροχή νερού και τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα εάν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να πληρωθούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

 

Άρθρο 9ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ΔΕΥΑΒΑ με αυτοψία ακόμα και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Η ΔΕΥΑΒΑ προβαίνει αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου. Ανεξάρτητα από την κατηγορία της ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.

Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δε συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΥΑΒΑ είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η ΔΕΥΑΒΑ του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒΑ. Αν πάλι δε συμμορφωθεί τότε η ΔΕΥΑΒΑ κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη η ΔΕΥΑΒΑ προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.

Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη ΔΕΥΑΒΑ και η δαπάνη χρεώνεται σε αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η ΔΕΥΑΒΑ έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση που εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η ΔΕΥΑΒΑ δεν πραγματοποιεί την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒΑ ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται τη σχετική δαπάνη.

 

Άρθρο 10ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

 

Α. Κατοικίες κατασκευασμένες και σε χρήση.

Η ΔΕΥΑΒΑ με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και με ατομικές προσκλήσεις καλεί τους ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους πρόκειται να συνδέσει με το δίκτυο και τους ορίζει προθεσμία για να υποβάλλουν αίτηση για σύνδεση.

Οι ιδιοκτήτες μέσα στην παραπάνω προθεσμία είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑΒΑ: α) Αίτηση για σύνδεση, β) δήλωση των στοιχείων του ακινήτου που θα περιλαμβάνει: οικοδομικό τετράγωνο και θέση του οικοπέδου σ’ αυτό, σχέδια του οικοπέδου και κατόψεις των ορόφων όπου υπάρχουν ή σκαριφήματα αυτών, οδό, πλάτος οδού, αριθμό ορόφων, αριθμό διαμερισμάτων, αριθμούς υδρομέτρων, προτεινόμενο σημείο αποχέτευσης, συνολική επιφάνεια όπως ορίζεται στο άρθρο 11, πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και γενικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο η ΔΕΥΑΒΑ και γ) δήλωση αποδοχής των όρων του κανονισμού αυτού. Η ΔΕΥΑΒΑ έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των δηλουμένων στοιχείων και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτό.

Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες τα έντυπα αυτά υποβάλλουν ένας από τους ιδιοκτήτες  ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Όταν πρόκειται για ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή χώρους εστίασης και αναψυχής τα έντυπα αυτά υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο ιδιοκτήτης αυτών.

Β. Κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι (ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, καφετέριες κλπ) που κατασκευάζονται.

Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες εκτός από τα παραπάνω, υποβάλλουν υποχρεωτικά μια σειρά σχέδια με κατόψεις, τα διαγράμματα κάλυψης, το απόσπασμα του σχεδίου πόλης με το οικοδομικό τετράγωνο και τη θέση ιδιοκτησίας. Εάν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων καθυστερούν ή αρνούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά η ΔΕΥΑΒΑ θα διακόπτει την παροχή νερού των ακινήτων.

Γ. Μελλοντικές κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι (ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, καφετέριες κλπ)

Για την έκδοση νέας αδείας οικοδομής σε δρόμο που υπάρχει οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών αρμοδιότητας ΔΕΥΑΒΑ χρειάζεται βεβαίωση της ΔΕΥΑΒΑ ότι τακτοποίησε τις υποχρεώσεις του ως προς το τέλος σύνδεσης του ακινήτου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού αυτού. Επίσης, η σύνδεση κάθε νέου ακινήτου που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας είναι ίδια με τη Β περίπτωση.

Δ. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, γκαράζ, νοσοκομεία, στάβλοι, ελαιοτριβεία κλπ.

Στην περίπτωση αυτή εκτός από τα παραπάνω απαιτείται και η υποβολή δήλωσης με την ημερήσια ποσότητα των αποβλήτων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (PH, BOD, COD, θερμοκρασία κ.α.). Αν η ΔΕΥΑΒΑ αποφασίσει ότι δεν μπορεί να δεχθεί τα απόβλητα αυτά ανεπεξέργαστα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει μελέτη επεξεργασίας τέτοια ώστε η ποιότητα των αποβλήτων να είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 6.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αφού κριθεί ότι το ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο, υπολογίζονται τα τέλη, καθορίζονται οι δόσεις, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει την πρώτη δόση και η ΔΕΥΑΒΑ ορίζει προθεσμία για τη διαμόρφωση και κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης. Μετά την προθεσμία αυτή ή και νωρίτερα, αν ετοιμασθεί το εσωτερικό δίκτυο η ΔΕΥΑΒΑ κατασκευάζει την εξωτερική διακλάδωση και πραγματοποιεί την σύνδεση. Σε περίπτωση που στο ακίνητο υπάρχουν και πρέπει να αποχετευτούν χαμηλοί χώροι όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει πλήρη υδραυλική μελέτη.

 

Άρθρο 11ο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

 

Για τη λειτουργία και συντήρηση του οριστικού δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του σύμφωνα με το Ν. 1069/1980 εκτός από τα ειδικά τέλη του 80% και του 3% επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες.

Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων. Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται με απολογισμό των γενομένων εργασιών.

Τέλος χρήσης υπονόμων. Το τέλος αυτό χρεώνεται ανά m3 νερού που καταναλώνεται και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ. Το τέλος χρήσης υπονόμων επιβάλλεται ένα μήνα μετά την έκδοση άδειας σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο και καλύπτει ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του οριστικού δικτύου.

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων καλύπτει μέρος της αξίας του κατασκευαζόμενου δικτύου αποχέτευσης και υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Το ανωτέρω τέλος είναι ανεξάρτητο του μήκους της πρόσοψης του ακινήτου επί ενός ή περισσοτέρων δρόμων. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό της δόμησης και των επιφανειών των χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό, αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσεως.

Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε ιερούς ναούς, νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.

Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα εφαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων κλπ ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευομένων αποβλήτων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κλπ. Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας επί κτισμάτων μη διηρημένων σε συνήθεις ορόφους (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα) ο αριθμός των ορόφων υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης αντιστοιχίας υψών και ορόφων:

α) μέχρι 5,20 μ. ύψους ένας όροφος

β) από 5,21 μ. μέχρι 8,50 μ. δύο όροφοι

γ) από 8,51μ. μέχρι 11,00 μ. τρεις όροφοι

δ) από 11,01μ. μέχρι 14,00μ. τέσσερις όροφοι

ε) από 14,01μ. και άνω πέντε όροφοι.

Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται, και στη θέση του κτίζονται νέες οικοδομές, από το σύνολο των τελών για σύνδεση που προκύπτει από τα στοιχεία του νέου ακινήτου, αφαιρούνται τα τέλη που αντιστοιχούν σήμερα στα στοιχεία του παλιού ακινήτου.

Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ μπορεί με απόφασή του να κανονίζει την καταβολή τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, η ΔΕΥΑΒΑ θα διακόπτει την παροχή νερού.

 

Άρθρο 12ο

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Παράνομη σύνδεση ακινήτων με αγωγό όμβριων. Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί παράνομη σύνδεση πέρα από την ποινική δίωξη που ασκείται για παράβαση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων, διακόπτεται αμέσως η σύνδεση και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος σύνδεσης του ακινήτου. Το πρόστιμο εισπράττεται μέσα από τους λογαριασμούς του νερού και η άρνηση πληρωμής των εξυπακούεται τη διακοπή της παροχής νερού.

Παράνομη σύνδεση ακαθάρτων με αγωγό ακαθάρτων ή παντορροϊκό. Στην περίπτωση αυτή δίνεται προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας, καθώς και για τη διευθέτηση της διακλάδωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΒΑ εάν απαιτείται. Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος σύνδεσης του ακινήτου. Σε περίπτωση άρνησης υποβολής των δικαιολογητικών διακόπτεται και η σύνδεση της αποχέτευσης και η παροχή του νερού. Στις παραπάνω περιπτώσεις η ΔΕΥΑΒΑ πέρα από τη διακοπή του νερού θα επιδιώξει και την είσπραξη των προστίμων και τελών με κάθε νόμιμο τρόπο.

 

Άρθρο 13ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Ατομικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς τους υπόχρεους ακινήτων που συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες για αυτούς γίνονται με απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή.

Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευση ή της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού. Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους γίνεται κάθε φορά με την παράδοση από τα εντεταλμένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης της ΔΕΥΑΒΑ.

 

Άρθρο 14ο

ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Σε περίπτωση που δεν διέρχεται μπροστά από το ακίνητο υπόνομος και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυμάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή βόθρου για την συγκέντρωση λυμάτων του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η ΔΕΥΑΒΑ μπορεί να επιτρέψει ή και να επιβάλλει τη σύνδεση των όμβριων νερών του ακινήτου με την κοίτη των φυσικών ή τεχνιτών ρεμάτων νε κατάλληλη κατασκευή. Με απόφαση της ΔΕΥΑΒΑ τάσσονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι σχετικοί όροι. Με τον παραπάνω τρόπο επιτρέπεται η αποχέτευση, εκτός των όμβριων νερών και των καθαρών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους.

 

Άρθρο 15ο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

 

Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών του παντορροϊκού και του χωριστικού συστήματος αποχέτευσης, καθώς επίσης και για τους σωλήνες, σίφωνες και τα ειδικά τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων, πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται εφόσον προηγηθεί δοκιμή στα κρατικά εργαστήρια και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για την εκπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών.

Ο έλεγχος για τους χυτούς από σκυρόδεμα αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, γίνεται όπως ορίζει ο κανονισμός και οι σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές σκυροδέματος.

Η εκλογή του κατάλληλου υλικού, αγωγού ή εσωτερικής επένδυσης αγωγών αποχέτευσης, γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

 

Άρθρο 16ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980, του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙβ/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ακόμα, η ΔΕΥΑΒΑ σαν πρώτο μέτρο έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού.

 

Άρθρο 17ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Όπου ορίζεται στον Κανονισμό αυτό ότι η ΔΕΥΑΒΑ μπορεί να διακόπτει την ύδρευση νοείται ότι η διακοπή γίνεται μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση των κυρίων των ακινήτων.

Όπου στον Κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων, αυτές αφορούν και όσους ασκούν εμπράγματα δικαιώματα ή τη νομή και κατοχή του ακινήτου, εφόσον είναι δυσχερής και αδύνατη η ανεύρεση του κυρίου ή αμφισβητείται η κυριότητα του ακινήτου.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι εργολάβοι ανέγερσης πολυκατοικιών, ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας  και ο επικαρπωτής στις περιπτώσεις που σε κάποιο ακίνητο έχει συσταθεί επικαρπία.

Ο Κανονισμός αυτός μετά από την έγκρισή του και την έναρξη ισχύος του καταργεί κάθε προηγούμενο.