Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Πληροφορίες για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Γεράνι.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα, βρίσκεται στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά και εξυπηρετεί τις δημοτικές ενότητες Πλατανιά, Βουκολιών & Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά και τη δημοτική ενότητα της Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων. Δηλαδή η Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. εξυπηρετεί όλο το παραλιακό μέτωπο του Βόρειου Άξονα του νομού Χανίων, (από Κλαδισσό έως και Κολυμβάρι), ενώ με την επέκταση  των δευτερευόντων δικτύων, εξυπηρετεί και τους μεγάλους οικισμούς της ενδοχώρας (Δαράτσο, Γαλατάς, Γεράνι,  Ξαμουδοχώρι,  Βουκολιές, Σπηλιά)

Η πρώτη φάση της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε και λειτούργησε το 2007,  με δυνατότητα εξυπηρέτησης   30.000 ισοδύναμων  κατοίκων, ενώ στην αρχή του 2009  παραδόθηκε και η δεύτερη φάση, οπότε η εγκατάσταση  είναι ικανή να εξυπηρετεί τις ανάγκες 60.000 ισοδύναμων κατοίκων. 

Λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της εξυπηρετούμενης περιοχής, η εισερχόμενη παροχή των λυμάτων μεταβάλλεται αισθητά, ανάλογα την περίοδο του έτους. Έτσι τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβρη έως Απρίλη) δέχεται 4.000-5.000 κυβικά/ημέρα, ενώ τη θερινή περίοδο (Μάη ως Οκτώβρη) δέχεται 10.000-12.000 κυβικά/ημέρα. Συνολικά η ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ επεξεργάζεται 2.500.000-2.800.000 κυβικά το έτος

Τα λύματα που δέχεται η εγκατάσταση είναι αστικά. Δεν πραγματοποιείται υποδοχή βοθρολυμάτων, από βυτιοφόρα.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων είναι αυτή της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη νιτροποίηση και απονιτροποίηση.

Ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι η θαλάσσια περιοχή του Γερανίου, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού διάχυσης μήκους 1.120 m από την ακτή.

Η Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. λειτουργεί τηρώντας τα όρια και τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων της περιοχής Χανίων Κολυμβαρίου, που βρίσκεται στην περιοχή Γερανίου του Ν. Χανίων : Α.Π. 107157/26-08-1999 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 2. Τροποποιήσεις: Α.Π.204457/25-10-2011, (ΑΔΑ:45ΟΓ0-ΕΕΜ)

Α.Π. 168460/29-05-2013,(ΑΔΑ:ΒΕΧ70-9ΗΗ)

Α.Π. 150163/26-06-2015,(ΑΔΑ:6ΟΗΣ465ΦΘΗ-ΥΕΗ)

Α.Π 61712/19-12-2016, (ΑΔΑ:7ΗΠΝ4653Π8-ΑΦΤ)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΛ

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με όλα τα υφιστάμενα στάδια επεξεργασίας.

 

 1. ΕΙΣΟΔΟΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τα λύματα φτάνουν στην Ε.Ε.Λ. από το κεντρικό αντλιοστάσιο Α5α (Kάτω Γεράνι), μέσω διπλού καταθλιπτικού αγωγού. Ο εξοπλισμός του σταδίου της προεπεξεργασίας στεγάζεται σε ένα κτίριο 325 m², που διαθέτει σύστημα απόσμησης για την συγκράτηση των οσμών.

Τα βασικά στάδια προεπεξεργασίας των λυμάτων είναι:

 1. Χονδροεσχάρες (συγκράτηση ογκωδών στερεών)
 2. Προαερισμός (αερισμός με διαχυτήρες)
 3. Μηχανοκίνητες σχάρες (συγκράτηση και απομάκρυνση των μικροτέρου μεγέθους

                                              στερεών μέσω δύο αυτόματων μηχανοκίνητων 

                                              περιστρεφόμενων σχαρών)

 1. Εξάμμωση (κατακράτηση άμμου και άλλων στερεών σωματιδίων στα 2

                                              κανάλια του  εξαμμωτή με συνεχή αερισμό των λυμάτων)

 1. Λιποσυλλογή (2 κανάλια εντός των οποίων γίνεται συλλογή και

                                             απομάκρυνση με επιφανειακό ξέστρο των επιπλεόντων 

                                             λιπών)

 1. Μετρητής ροής (Μέτρηση της ροής με αισθητήρα υπερήχων σε δίαυλο τύπο

                                             Parchall)

 1. Σύστημα απόσμησης Η επεξεργασία του αέρα του χώρου προεπεξεργασίας πραγματοποιείται σε χημική πλυντηρίδα τριών σταδίων δυναμικότητας 18.000 m³/ώρα.
 2. Μεριστής παροχής Από το φρεάτιο του μεριστή γίνεται η κατανομή της παροχής προς την 1η και τη 2η γραμμή λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. ή απομονώνεται μία από τις δύο γραμμές.

 

2.ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δεξαμενές αερισμού

Στην Ε.Ε.Λ. υπάρχουν δύο δεξαμενές αερισμού, συνολικού όγκου 13.000 κυβικών, εντός των οποίων πραγματοποιούνται όλες οι βιολογικές διεργασίες για την απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου από τα λύματα. Στα λύματα παρέχεται διαρκώς οξυγόνο μέσω οκτώ επιφανειακών περιστροφικών αεριστήρων. Στις ίδιες δεξαμενές πραγματοποιείται και η νιτροποίηση και απονιτροποίηση για την απομάκρυνση του αζώτου.

 

 

Δεξαμενές καθίζησης

Δύο κυκλικές δεξαμενές διαμέτρου 30m και συνολικού όγκου 3.974,4m3 εντός των οποίων γίνεται διαχωρισμός σε δύο ρεύματα: α) του επεξεργασμένου νερού, που υπερχειλίζει προς τη δεξαμενή χλωρίωσης και β) της ιλύος, που καθιζάνει  στον πυθμένα και οδηγείται στα αντλιοστάσια  ανακυκλοφορίας και περίσσειας  ιλύος.

 

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος και περίσσειας ιλύος

Μέσω των αντλιών ανακυκλοφορίας μέρος της λάσπης από τον πυθμένα των δεξαμενών καθίζησης, επιστρέφει στις δεξαμενές αερισμού, ενώ μέσω των αντλιών περίσσειας ιλύος η επιπλέον λάσπη οδηγείται προς το στάδιο της αφυδάτωσης.

 

 1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΚΡΟΗΣ

Το υπερκείμενο νερό από τη δεξαμενή καθίζησης οδηγείται στη δεξαμενή χλωρίωσης μαιανδρικής ροής, όπου προστίθεται Υποχλωριώδες Νάτριο, για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων. Πριν την έξοδο από τη δεξαμενή πραγματοποιείται συνεχής μέτρηση του υπολειπόμενου χλωρίου και το νερό υφίσταται αποχλωρίωση.

 

 1. ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΛΑΣΠΗΣ

Δεξαμενές Πάχυνσης

Από τον πυθμένα των δεξαμενών καθίζησης μέσω των αντλιών περίσσειας, η ποσότητα της ιλύος που πρέπει να απομακρυνθεί από το σύστημα οδηγείται σε 2 δεξαμενές πάχυνσης. Πρόκειται για δύο κυλινδρικές δεξαμενές διαμέτρου 8m και συνολικού όγκου 352 m3 , όπου η λάσπη εισέρχεται με συγκέντρωση περίπου 1%, συμπυκνώνεται και οδηγείται προς το στάδιο της αφυδάτωσης

 

Αφυδάτωση

Η αφυδάτωση της ιλύος που παράγεται στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.ΑΒ.Α. πραγματοποιείται με τη χρήση ενός φυγόκεντρου διαχωριστή τύπου JUMBO 3 του Οίκου PIERALISI  μέγιστης δυναμικότητας 40 m³/ώρα. Η αφυδατωμένη ιλύς μετά την εξαγωγή της μεταφέρεται στο Χ.Υ.Τ.Υ της Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Στο φρεάτιο στραγγιδίων καταλήγουν τα νερά από την αφυδάτωση της ιλύος αλλά και οι αποχετεύσεις υγρών από άλλα στάδια της Ε.Ε.Λ. Με αντλίες προωθούνται ξανά προς τις δεξαμενές αερισμού προς επεξεργασία.

 

 1. ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κτίριο διοίκησης

Στο κτίριο διοίκησης  βρίσκονται:

 • τα γραφεία του προσωπικού,
 • το δωμάτιο ελέγχου, όπου γίνεται η παρακολούθηση και ο χειρισμός της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. αλλά και η παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των αντλιοστασίων αποχέτευσης
 • το χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Λυμάτων, όπου πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες αναλύσεις για τον έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ και οι μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων στην εκροή της εγκατάστασης.

 

Κτίριο ενέργειας

         Το κτίριο ενέργειας περιλαμβάνει :

 • Δωμάτιο του υποσταθμού Μέσης Τάσης για την τροφοδοσία της Ε.Ε.Λ.
 • Δωμάτιο Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) που τροφοδοτεί την Ε.Ε.Λ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Πινακοστάσιο, με τους ηλεκτρολογικούς Πίνακες της εγκατάστασης.

 

 

Σχετικό αρχείο: Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων