Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης

1. Γενικοί όροι

1.1 Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφέςΗ χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς σκοπούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες τεχνικές συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση   αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που είναι δυνατό να προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση, ή από τις διακυμάνσεις της ποιότητας αυτού.

1.2 Σε ειδικές περιπτώσεις (βιομηχανίες, αγροκτήματα) και σε περιοχές που δεν διατίθεται κατεργασμένο, κατάλληλο για πόση νερό, είναι δυνατή η παροχή ακατέργαστου νερού έπειτα από γραπτή έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.. Στην περίπτωση αυτή ο υδρολήπτης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει απόλυτα ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση.

1.3 Είναι δυνατή επίσης έπειτα από έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. η χορήγηση ακατέργαστου νερού για ύδρευση οικισμών, έπειτα από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία υπάγονται, εφόσον ο Δήμος ή η Κοινότητα αναλαμβάνει υπεύθυνα και έπειτα από έγκριση της Νομαρχίας την κατεργασία του (απολύμανση – διανομή κ.λ.π) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η παροχή πόσιμου νερού.

1.4 Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον αγωγό διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.. Η εγκατάσταση ονομάζεται παροχή. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω κι αν έχει αλλάξει κυριότητα έστω κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο εκάστοτε υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σ΄αυτόν τον Κανονισμό.

1.5 Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρει των Δήμων, ΠΛΑΤΑΝΙΑ – Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ – ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ.

1.6 Η περιοχή αρμοδιότητας μπορεί να επεκτείνεται και εις την περιφέρεια αμόρων Δήμων ή Κοινοτήτων ή τμήματα αυτών μετά γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

1.7 Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. μπορεί να τροφοδοτεί και άλλους μεγάλους καταναλωτές (κοινότητες – στρατιωτικές μονάδες κ.λπ.) που βρίσκονται εκτός των ορίων αρμοδιότητας της. Στην περίπτωση αυτή ο υδρομετρητής τοποθετείται μέσα στα όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και ο καταναλωτής κατασκευάζει με δικές του δαπάνες τον αγωγό από τον υδρομετρητή μέχρι το σημείο χρήσεως του νερού.

1.8 Ακόμη είναι δυνατή η υδροδότηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στις περιπτώσεις που αναφέρεται παρακάτω μικρών καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. αρκεί να συμφωνεί ο Δήμος ή η Κοινότητα στην περιοχή της οποίας βρίσκεται ο καταναλωτής.

 

2. Τεχνικοί όροι

2.1 Αγωγοί

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου τούτο είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο 90 χιλ. Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και σε όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους, Κοινότητες ή ιδιώτες οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 90 χιλ. συντηρούνται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται πιο κάτω για την περίπτωση που δεν υπάρχει αγωγός μπροστά από το ακίνητο.

2.2 Παροχές

2.2.1 Κατηγορίες παροχών.

Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης και πυροσβεστικές. Οι παροχές ύδρευσης είναι κοινές (διαμέτρου 1/2 ΄ ΄ ) και ειδικές (διαμέτρου 3/4 ΄΄και άνω). Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμεύουν για την κατάσβεση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.

2.2.2. Τρόπος σύνδεσης των παροχών.

Οι απλές παροχές και οι παροχές των τριών τετάρτων (3/4 ΄΄) αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 1/2 ΄΄ή 3/4 ΄΄ συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για χαλκοσωλήνα είναι δυνατό κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο κατάλληλο υλικό. Βάσει των νεότερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες. Αν ο αριθμός των υδρομέτρων  του ακινήτου είναι μεγάλος η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται είτε μέσω πολλών παραλλήλων είτε με σωλήνα μεγάλης διαμέτρου. Στην περίπτωση αυτή ο σωλήνας ή οι σωλήνες καταλήγουν σε συλλέκτη ο οποίος θα κατασκευάζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και από αυτόν θα αναχωρούν οι γραμμές των μετρητών. Συλλέκτης θα τοποθετείται όταν οι μετρητές είναι τρεις ή περισσότεροι. Η θέση του συλλέκτη θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Σε περίπτωση που λόγω φόρτου εργασίας καθυστερεί η κατασκευή του συλλέκτη από την Τεχνική Υπηρεσία αυτός μπορεί να κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες αλλά σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

2.2.3 Θέση παροχών

Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο υδρόμετρο. Το υδρόμετρο τοποθετείται στον τοίχο της οικοδομής ή σε φρεάτιο στο πεζοδρόμιο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων ή υδρόμετρα μέσα σε προκήπια, εφ’ όσον αυτά παραμένουν ανοικτά (ανοικτές πρασιές) καθώς και μέσα στις κατά το πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο μπρος στη στοά υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων ή των υδρομετρητών. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών μπρος στις προσόψεις στους δύο παράλληλους δρόμους εφ’ όσον υπάρχουν είσοδοι κι από τους δύο αυτούς δρόμους. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

2.2.4 Διάμετρος παροχών και μετρητών.

α) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνας 1/2 ΄΄ και συνδέονται με μετρητή 3/4΄΄. Η εγκατάσταση αυτή με την ελάχιστη συμβατική πίεση του δικτύου εξασφαλίζει κατανάλωση τουλάχιστον 650 Μ3 το μήνα.

β) Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα έχουν διάμετρο τέτοια, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό.

γ) Αν οι  καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητή με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον υδρευόμενο. Επίσης, ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τη διαφορά των τελών σύνδεσης.

δ)  Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  να επέμβει και να τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον καταναλωτή.

ε)  Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων ( σε πολύ περιορισμένα χρονικά διαστήματα μέσα στο εικοσιτετράωρο)

Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.

2.3 Τρόπος Υδροδότησης

2.3.1 Ακίνητα Περιοχής Αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

α) Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευτούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία τα κατάλληλα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής τους και σε θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., εφόσον η παροχετευτική ικανότητα του αγωγού επαρκεί κατά τη απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. για τις νέες παροχές. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του μετρητή τότε τοποθετείται αυτός προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής και του μετρητή στην οριστική τους θέση. Η μεταφορά γίνεται με δαπάνες του υδρευόμενου. Η θέση τοποθέτησης των υδρομέτρων καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στην παραπάνω κρίση ασχέτως εάν έχει ήδη κατασκευάσει το εσωτερικό υδραυλικό του δίκτυο και πιθανώς να είναι δυσχερής ή δαπανηρή η προσαρμογή του δικτύου του με την θέση που επέλεξε η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  για την τοποθέτηση του υδρομέτρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα γίνεται  υδροδότηση.

γ) Εάν δεν περνά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, ή ο αγωγός είναι ανεπαρκής η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση παροχών κοινών (παροχή 1/2 ΄ και μετρητές 3/4 ΄) μακριά από το ακίνητο που να συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής. Ο αριθμός των κοινών παροχών, που μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο αγωγό για να τροφοδοτήσουν ακίνητα μακριά από αυτόν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) και η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά κάθε ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα. Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ρυμοτομία που έχει εγκριθεί και με βάση την συντομότερη απόσταση. Η θέση αυτή των παροχών μακριά από το ακίνητο είναι προσωρινή, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανομής και όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής εμπρός στο ακίνητο οι παροχές μεταφέρονται στο νέο αγωγό. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον υδρευόμενο και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου. Ο υδρευόμενος ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να έχει κατά την μεταφορά τον κατάλληλο υδραυλικό για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρευόμενου του προκληθεί στέρηση νερού ή διαρροές.

δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αγωγός διανομής νερού μπροστά στο ακίνητο ή ο υπάρχων δεν επαρκεί και οι  παροχές που πρέπει να συνδεθούν στον αγωγό είναι περισσότερες από τρεις η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. μπορεί να κατασκευάσει κατά προτεραιότητα δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή εφ’ όσον η δαπάνη κατασκευής του δικτύου καλυφθεί από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα εξυπηρετηθούν. Αν πρόκειται για μια παροχή ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει στην δαπάνη κατασκευής του δικτύου σε ποσοστό  από 40% έως 80%, ανάλογα με την διατομή του αγωγού επέκτασης ( 40χιλ- 80%, 50χιλ – 70%, 63χιλ-60%, 90χιλ-40%). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνήσει με αυτή τη ρύθμιση, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2.3.1.γ.

ε) Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αγροκήπια κ.λ.π, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα) είναι δυνατή στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

στ)  Γενικά, ο μετρητής τοποθετείται κοντά στον αγωγό διανομής σε κατάλληλη θέση, και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 15 μέτρα από τον αγωγό.

2.3.2 Ακίνητα εκτός περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υδροδοτηθούν τα ακίνητα αυτά είναι να επαρκούν κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. οι εγκαταστάσεις της για την υδροδότησή τους.

α) Τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας υδροδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους α και β της παραγράφου 2.3.1 και υπό τον όρον ότι αυτός που ζητάει την υδροδότηση θα προσκομίσει προηγουμένως από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην περιφέρεια των οποίων ανήκει το ακίνητό του, βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι:

1) Ο Δήμος όπου ευρίσκεται το ακίνητο αδυνατεί να υδροδοτήσει.

2) Συμφωνεί ο Δήμος για την υδροδότηση του καταναλωτή από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

3) Θα κατασκευασθούν με δαπάνες του Δήμου ή των καταναλωτών τα δευτερεύοντα δίκτυα διανομής κατ’ επέκταση του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.και σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της.

β) Στην περίπτωση στρατιωτικών μονάδων με μεγάλες καταναλώσεις ή άλλων μεγάλων καταναλωτών εκτός από τους Δήμους για να γίνει υδροδότησή του θα πρέπει η Στρατιωτική μονάδα ή ο καταναλωτής να δηλώσουν ότι θα κατασκευάσουν με δικά του μέσα και έξοδα το τμήμα των εγκαταστάσεων που βρίσκεται εκτός αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Το τμήμα των εγκαταστάσεων που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. θα κατασκευάζεται με δαπάνες στρατιωτικής μονάδας ή του καταναλωτή είτε από αυτήν μετά από έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. είτε από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. οπότε η στρατιωτική μονάδα ή ο καταναλωτής θα καταβάλλει την δαπάνη κατασκευής στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Ο μετρητής του νερού θα τοποθετείται στην αρχή του αγωγού υδροδότησης σε θέση που θα επιλέγεται κατά την απόλυτη κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό στα όρια της ζώνης αρμοδιότητάς της. Η συντήρηση του αγωγού υδροδότησης μετά τον μετρητή είναι υποχρέωση του καταναλωτή. Είναι δυνατόν μετά από συμφωνία η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. να αναλαμβάνει την επισκευή του αγωγού εφ όσον στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκούν τα συνεργεία της και τα μέσα που διαθέτει. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη επισκευής θα βρίσκεται απολογιστικά και θα καταβάλλεται από τον καταναλωτή. 

2.3.3 Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει αποπερατωθεί η εσωτερική εγκατάσταση του καταναλωτή παράλληλα με την τοποθέτηση των υδρομετρητών τοποθετούνται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στη έξοδο του υδρομετρητή κρουνός σωλήνας μήκους περίπου 2 μέτρων και βρύση 1/2 ΄΄. Η δαπάνη για τα ανωτέρω επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη .

2.3.4 Σε περίπτωση τοποθέτησης υδρομέτρων σε περιοχές που κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. το υδρόμετρο αντιμετωπίζει κινδύνους φθοράς ή καταστροφής από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. μπορεί να τοποθετήσει το υδρόμετρο εντός προστατευτικού κιβωτίου το οποίο θα καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη.

2.4 Μεταφορές – Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις – Μετατοπίσεις παροχών

2.4.1 Μεταφορές.

α) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ’ αυτό σύμφωνα με τα εκτεθειμένα στη 2.3.1.γ Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη για την υδροδότηση ακινήτου οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη με δαπάνες των υδρευομένων από αυτές.

β) Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο υδρευόμενο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση σ’ αυτό τον κανόνα αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:

I.Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Είναι δυνατή η μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο αφού το ζητήσει ο υδρευόμενος για να καταστεί δυνατή η ύδρευσή του. Η μεταφορά γίνεται με δαπάνη του υδρευόμενου και με την υποχρέωση επαναφοράς της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Και η επαναφορά βαρύνει επίσης τον υδρευόμενο. Αν όμως αίτιος της μολύνσεως είναι ο υδρευόμενος, δεν γίνεται μεταφορά, αλλά διακοπή της ύδρευσής του, μέχρι της τακτοποίησης της ανωμαλίας. Ο αίτιος επιβαρύνεται με τη δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού. 

II.Αν ο υδρευόμενος είναι συνδεδεμένος σε αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού και με ανεπαρκή πίεση και επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση σε νέο αγωγό, που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στο 2.3.1.γ. τότε μπορεί να ζητήσει με δική του δαπάνη στην μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στο νέο αγωγό δηλώνοντας υπεύθυνα, ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται όσα αναφέρονται στην 2.3.1.γ Μεταφορά παροχής, που είναι μακριά από το ακίνητο σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο είναι δυνατή αφού ο υδρευόμενος έχει λόγους βάσιμους για να τη ζητήσει και αφού θα δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται την νέα αυτή θέση ως προσωρινή και αποδέχεται όλα τα αναφερόμενα στην 2.3.1.γ, η δε δαπάνη μεταφοράς βαρύνει αυτόν. Επίσης, μεταφορά παροχής σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται, όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότησή του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο λόγω επέκτασης, που πραγματοιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός εάν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτό. Η δαπάνη της προσωρινής μεταφοράς χρεώνεται στο λογαριασμό Νέων Παροχών. Ο υδρευόμενος όμως είναι υποχρεωμένος να συνδεθεί στην νέα θέση με ευθύνη του και δική του δαπάνη.

2.4.2 Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης αυτής ή καταβίβασης βαρύνει τον υδρευόμενο. Επίσης, η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευομένου.

2.4.3 Μετατροπές παροχών

Αν στις νεοπαραλαμβανόμενες περιοχές οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συμφωνούν με τον κανονικό τύπο που χρησιμοποιεί η    Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην σχετική μετατροπή, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση της παροχής και του υδρομέτρου και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο υδρευόμενος βαρύνεται με την δαπάνη της μετατροπής και έχει υποχρέωση επίσης να συμορφώσει τις εσωτερικές του εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο επόμενο κεφάλαιο 2.5.

2.4.4. Μετατοπίσεις παροχών

α) Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει ήδη τοποθετημένη παροχή που έχει εκτεθεί σε κινδύνους, όταν υπάρχει αδιαμόρφωτη περιοχή, σε θέση περισσότερο ασφαλή. Η μετατόπιση αυτή γίνεται χωρίς επιβάρυνση του υδρευόμενου, είναι όμως υποχρεωτική για τον υδρευόμενο. Η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο.

β) Μετατόπιση παροχής γίνεται πολλές φορές απαραίτητη όταν πρόκειται να διαπλατυνθεί ο δρόμος σε βάρος του πεζοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός αν αναλαμβάνει την δαπάνη ο φορέας που εκτελεί την διαπλάτυνση. Υπεύθυνος πάντα για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στην νέα θέση είναι ο υδρευόμενος.

2.4.5 Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεομένος να αποδεχθεί αυτή και να τακτοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου  και τη σύνδεσή της σε νέα θέση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειάς του προκληθεί διακοπή της ύδρευσής του.

2.5 Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 

2.5.1 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό προσαρμοστικό του μετρητή προς την πλευρά του υδρευόμενου ακινήτου. Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο υδρευόμενος. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ευθύνεται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι το εσωτερικό προσαρμοστικό ή την εσωτερική φλάντζα του μετρητή.

2.5.2 Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1 ‘ ‘ θα συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 0,70 εκ. και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό, για εύκολη τοποθέτηση ή αφαίρεση του υδρομέτρου. Η εγκατάσταση αυτή πάντως πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις για την αφαίρεση και τοποθέτηση του υδρομέτρου. Για βλάβες που είναι δυνατό να προκληθούν κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. , ούτε δημιουργούν αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του υδρευόμενου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα είναι ο μόλυβδος και ο χαλκός. Η χρήση σωλήνων από άλλο υλικό μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. 

2.5.3 Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη ή βάνα στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς το μετρητή.

2.5.4 Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα στις 2.5.2 και 2.5.3 η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν προχωρεί στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι που αυτά να τακτοποιηθούν.

2.5.5 Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και τους νόμους που ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε πίεση, λειτουργίας 10 ατμ. τουλάχιστον. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση λειτουργίας του δικτύου μέχρι 10 ατμ.

2.5.6 Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κ.λ.π Η λειτουργία του πρέπει να γίνεται με δοχείο αποθήκευσης (ντεπόζιτο) για να αποφεύγεται μόλυνση του νερού και βλάβη των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. από ενδεχόμενη επιστροφή του νερού. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού, στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από θερμοσίφωνες είτε από λέβητες χρεώνονται στον υδρευόμενο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση του συλλέκτη μετά από την δεξαμενή νερού και πιεστικό υπό όρους ότι όλη η σωλήνα παροχής προς το δοχείο αποθήκευσης που βρίσκεται μέσα στο κτίριο θα είναι εμφανής και συντηρήσιμη και δεν θα υπάρχουν μόνιμες λήψεις στο δοχείο και στο τμήμα του σωλήνα μέχρι το συλλέκτη .

2.5.7 Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης. Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτης. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου.

2.5.8 Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή.

Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της υδροληψίας μέχρι να αρθεί το άτοπο. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  από αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον υδρευόμενο. Η σχετική δαπάνη χρεώνεται σε βάρος του. Επίσης, ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα   που είναι δυνατόν να προκληθεί από αυτή την αιτία στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή σε κάθε άλλο τρίτο. Τυχόν υφιστάμενες γειώσεις πρέπει να αποξηλωθούν άμεσα.

2.5.9 Απαγορεύεται η υδροδότηση πλέον του ενός αυτοτελούς διαμερίσματος από τον ίδιο μετρητή. Σε περίπτωση που γίνεται η παραπάνω διαπίστωση η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη όπως προβεί εντός διμήνου στις απαραίτητες εργασίες διαχωρισμού των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Εάν δεν γίνουν οι παραπάνω εργασίες στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής του νερού μέχρι της συμμόρφωσης με τα παραπάνω.

2.6 Μετρητές

Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια 2.2.4 α εώς και ε. Ο μετρητής σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς (Ε.Ο.Κ κ.λ.π) αποτελεί ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και συντηρείται από αυτήν. Ο υδρευόμενος πληρώνει ενοίκιο υδρομετρητή και η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. είναι υποχρεωμένη στην αντικατάστασή του όταν χρειαστεί χωρίς χρέωση για διατομή εώς 1 ¼ ΄΄. Σε περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1 ¼ ‘ ‘ και πάνω θα καταβάλλεται από τον υδρευόμενο η αξία του υδρομέτρου. Επίσης, η προμήθειά του μπορεί να γίνει και από τον καταναλωτή υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα είναι από τους εγκεκριμένους και χρησιμοποιούμενους από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  μετρητές (για λόγους τυποποίησης) και θα πληρεί τα μετρολογικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

2.7 Πιέσεις δικτύου

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση τουλάχιστον 1 ατμ. στην θέση της παροχής. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 10 ατμ. Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. είναι δυνατό συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα ήταν δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε  λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.

2.8 Διέλευση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων από ξένα ακίνητα

Για ακίνητα που η σύνδεσή του με τον αγωγό ύδρευσης είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  δύναται να επιτρέψει την σύνδεση για την εν όλω ή εν μέρει ύδρευση του ακινήτου, μετά από α) έγγραφη συμφωνία των όμορων ιδιοκτητών μέσα από τις ιδιοκτησίες των οποίων πρέπει απαραίτητα να περάσει ο αγωγός ύδρευσης και β) δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Γενικά όμως, η ύπαρξη εσωτερικών ή όχι υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς τον υδρευόμενο ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου ούτε η ύδρευση σημαίνει αναγνώριση δικαιώματος του υδρευόμενου πάνω στην ξένη ιδιοκτησία.

  

3. Οικονομικοί Όροι

3.1 Δαπάνη Εγκατάστασης Παροχής – Μεταφοράς – Μετατροπής – Επέκτασης Αγωγού

3.1.1 Εκείνος που θέλει να υδρευτεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. θα συμπληρώνει έντυπο που θα του δίδεται από τα αρμόδια γραφεία της Εταιρείας και θα προσκομίζει ό,τι δικαιολογητικό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

3.1.2 Αξία των παροχών

Το κόστος των παροχών ορίζεται με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλλει:

α) Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. Σε περίπτωση που η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της καταβολής των τελών σύνδεσης λόγω υπαιτιότητας του καταναλωτή (μη προσέλευση, εγκαταστάσεις που δεν είναι έτοιμες κ.λ.π) τότε καθίσταται άκυρη η σύμβαση υδροδότησης και εάν επιθυμεί ακόμα την σύνδεση πρέπει να υπογράψει νέα σύμβαση και να καταβάλει την διαφορά των επιπλέον τελών σύνδεσης που τυχόν έχουν επιβληθεί στο μεταξύ. Εάν η σύνδεση δεν έγινε με υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. μέσα στο εξάμηνο, ο καταναλωτής δικαιούται να υπογράψει νέα σύμβαση με τα ίδια τέλη αλλά μόνο για το επόμενο εξάμηνο. 

β) Όλα τα έξοδα τοποθέτησης της παροχής (εκσκαφές, επιχώσεις, αποκατάσταση ασφαλτικού ή πεζοδρομίου, υλικά, εργασία τοποθέτησης σωλήνων, μετρητών, κρουνών κ.λ.π) Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του έργου (απολογιστικά). Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του μετρητή και ο υδρευόμενος το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του. Οι υδρευόμενοι οφείλουν με δικές τους δαπάνες να διατηρούν τα φρεάτια που περιέχουν τα υδρόμετρα καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Επίσης, πρέπει να ελέγχουν συχνά την κατάσταση των καλυμμάτων των φρεατίων (αντικατάσταση ραγισμένων ή σπασμένων καλυμμάτων κ.λ.π). Ιδιαίτερα επισημαίνεται η απαραίτητη συντήρηση και επισκευή όταν χρειαστεί από τους υδρευόμενους μεγάλων φρεατίων με πολλά υδρόμετρα που κατασκευάζονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Οι υδρευόμενοι είναι υπεύθυνοι αστικά, ποινικά για οποιαδήποτε βλάβη που θα προκληθεί σε τρίτους από παράλειψη των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, ήτοι πλημμελή συντήρησή των ή μη έγκαιρη επισκευή σε περίπτωση βλάβης. Σε περίπτωση αναγκαίας άμεσης επέμβασης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (λόγω Δημοσίου Κινδύνου ή λόγω καθυστέρησης ή ολιγωρίας του ιδιοκτήτη να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα) προς επισκευή φρεατίου  η δαπάνη επισκευής χρεώνεται στον υδρευόμενο σε επόμενο λογαριασμό.

3.1.3 Δαπάνη επέκτασης.

Όπου για την υδροδότηση του ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.1.δ,β ο αιτών ή οι αιτούντες προκαταβάλλουν το ποσό του προϋπολογισμού της εργασίας και μετά την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο απολογισμός της δαπάνης και οι αιτούντες χρεώνονται ή πιστώνονται με την τυχόν διαφορά που προκύπτει επί πλέον ή επί έλαττον αντίστοιχα. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  έχει δικαίωμα να χρεώνει το επιπλέον ποσό στο λογαριασμό ύδρευσης του αιτούντος και να διακόπτει την ύδρευση αν αυτός δεν το εξοφλήσει μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες. Η αρμόδια Διεύθυνση έχει δικαίωμα να μοιράσει το ποσό σε περισσότερες δόσεις. Στον προϋπολογισμό και απολογισμό της δαπάνης επέκτασης περιλαμβάνεται κονδύλιο για διοικητικά έξοδα ίσο με το 20% της δαπάνης. Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει σημαντική υπέρβαση του προϋπολογισμού η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  έχει δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχιση του έργου. Στη δαπάνη επέκτασης συμψηφίζονται τα τέλη σύνδεσης. Το τμήμα του αγωγού που τοποθετήθηκε με αυτό τον τρόπο ανήκει στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και έχει αυτή το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επίσης, έχει το δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών ύδρευσης να τοποθετήσει αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερης από αυτή που απαιτεί η ύδρευση του αιτούντος. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών χρεώνεται μόνο με τον αγωγό και τα υλικά που απαιτεί η ύδρευσή του ενώ για την διαφορά κόστους διαμέτρου και υλικών βαρύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.. Σημειώνεται πως η ελάχιστη διάμετρος των αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  είναι των 90χιλ.

3.1.4 Αξία μεταφοράς – ανύψωσης και καταβίβασης παροχής

α) Η δαπάνη καθορίζεται απολογιστικά με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.

β) Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 2.4. ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει τη μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής και να προκαταβάλλει την σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση αδιαφορίας του υδρευόμενου η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  τον ειδοποιεί έγγραφα σχετικά οπότε έχει το δικαίωμα να εκτελέσει το έργο αυτεπάγγελτα και να χρεώσει τον υδρευόμενο με την σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν θα εξοφληθεί μέσα σε ένα μήνα, χρεώνεται στον λογαριασμό ύδρευσης του υδρευόμενου και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλωθέντος νερού, ενώ η μη πληρωμή του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται την διακοπή της ύδρευσης κ.λ.π

γ) Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με (2) δύο παροχές και ζητηθεί και τρίτη, τότε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης. Η μεταφορά των παλιών παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους απ’ αυτές και η δαπάνη της μεταφοράς τους βαρύνει. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  έχει δικαίωμα να εισπράττει την δαπάνη με τον λογαριασμό ύδρευσης (αναγράφοντάς τη σ’αυτόν)και να διακόπτει την ύδρευση σε περίπτωση μη εξόφλησής του.

δ) Γενικά η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  έχει δικαίωμα, κάθε δαπάνη, τέλος, επιβάρυνση, προσαύξηση κ.λ.π που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιοδήποτε λόγο, να την αναγράφει  στον λογαριασμό ύδρευσης και να την εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλωμένου νερού.   Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή τους σε περισσότερες δόσεις κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός εμπρόθεσμα ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις της παρ. 3.2.4

3.1.5 Ματαίωση εγκατάστασης παροχής

Σε περίπτωση που ο αιτών μετά την πληρωμή των τελών σύνδεσης αποφασίσει να ματαιώσει την εγκατάσταση της παροχής, επιβαρύνεται με τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής (εσκαφές, επιχώσεις κ.λ.π) με τις εργασίες τις απαραίτητες για την αποκατάσταση των δρόμων και πεζοδρομίων και με ποινική ρήτρα ίση με το 1/3 των τελών σύνδεσης. Τυχόν υπόλοιπο από τα καταβληθέντα τέλη σύνδεσης επιστρέφεται μετά την εκκαθάριση του λογαριασμού. Τα παραπάνω ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο ετών από την σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών χωρίς να γίνει  ή να ματαιωθεί  η παροχή τότε καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ολόκληρο το ποσό των τελών σύνδεσης.

3.2 Αξία νερού που καταναλώθηκε

3.2.1 Η τιμή ή τιμές μονάδας (κυβικό μέτρο) του νερού ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρευόμενου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι λοιπές επιβαρύνσεις στις τιμές καθώς και οι τιμές των λοιπών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

3.2.2 Το Δ. Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει διαφορετικές τιμές ανάλογα με την κατανάλωση (m3) , στην περιοχή και τον χρήστη.

3.2.4 Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε καθώς και κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση (τέλη αποχέτευσης, εισφορά νέων έργων, τέλη σύνδεσης, πρόστιμα κ.λ.π) που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού, που αποστέλλεται. Η πληρωμή γίνεται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της πληρωμής του υπόκειται σε προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Η προσαύξηση ορίζεται σε 2,5% για κάθε τρίμηνο λογαριασμό και δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του συνολικού χρέους που βεβαιώθηκε αρχικά. Η προσαύξηση αυτή θα υπολογίζεται – βεβαιώνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού του επόμενου τριμήνου και εφ΄όσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εξοφληθεί το παλαιό χρέος. Σε προσαύξηση υπόκεινται το σύνολο της οφειλής αθροιστικά (οφειλές παλαιών τριμήνων κ.λ.π) Οι προσαυξήσεις αυτές επιβάλλονται και για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί πριν την ψήφιση που παρόντος κανονισμού ένα τρίμηνο από την ημερομηνία έγκρισής του. Παράλληλα η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής του νερού και αφαίρεσης του μετρητή για κάθε οφειλή του καταναλωτή προς αυτή. Ακόμα η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή του νερού σε όποια όρια θέλει κατά την απόλυτη κρίση της μέχρι την εξόφληση των οφειλών. Η επαναφορά της υδροληψίας γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την καταβολή πρόσθετου ποσού που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και που καλύπτει τα έξοδα διακοπής – επανάληψης και αφαίρεσης- επανατοποθέτησης του μετρητή. Το ποσό αυτό εισπράττεται έστω και αν από τεχνικούς λόγους δεν έγινε δυνατή η διακοπή ή η αφαίρεση του μετρητή. Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει την κλεισμένη παροχή η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  αφαιρεί τον μετρητή χωρίς ειδοποίηση. Η επανασύνδεση γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την πληρωμή του διπλάσιου ποσού αφαίρεσης – επανατοποθέτησης.

3.2.5 Οι μετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι όπως αναφέρεται στην 2.6 σύμφωνοι με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεών τους  πριν εγκατασταθούν και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφομένων καταναλώσεων ούτε και με ένορκο βεβαίωση. Ο υδρευόμενος εξ’ άλλου έχει δικαίωμα να ζητήσει την δοκιμή του μετρητή παρουσία του. Στην περίπτωση όμως που ο μετρητής βρεθεί μέσα στα όρια των ανοχών επιβαρύνεται με την δαπάνη της δοκιμής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. δεν έχει καμία ευθύνη, αν η κατανάλωση ή μέρος αυτή οφείλεται σε διαρροή από βλάβη εσωτερικών εγκαταστάσεων (όλες οι εγκαταστάσεις μετά το υδρόμετρο) ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που αφορά τις εσωτερικές εγκαταστάσεις. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της, όπως αναγράφεται από τον μετρητή. Μόνο σε περίπτωση αφανούς διαρροής, εφόσον αυτό εξακριβωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. το δικαίωμα με απόφασή της να προβαίνει σε μερική μείωση του λογαριασμού. Η μείωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα ¾ της διαρροής η οποία διαρροή θα υπολογίζεται με εκτίμηση της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  και η οποία θα θεωρείται σαν διαρροή μόνο εάν η κατανάλωση έχει υπερβεί το διπλάσιο της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.  

3.2.6 Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, έχει δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. να υπολογίζει τεκμαρτή κατανάλωση βάσει προηγούμενων καταναλώσεων όπως των αντίστοιχων χρονικών περιόδων  σε συνδυασμό με την καταγραφόμενη από τον νέο μετρητή   μετά την αντικατάστασή του και τα άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (ώρες λειτουργίας αντλιών, υπολογισμοί, αντίστοιχες καταναλώσεις κ.λ.π). Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων βρεθεί τι φρεάτιο σκεπασμένο, ή σφραγισμένο χωρίς δική του ευθύνη με τέτοιο τρόπο που να μην είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του μετρητή, έχει δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. να εισπράξει τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι που να ελευθερωθεί ο μετρητής και να ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά  που μπορεί να προκληθεί από διαρροή στο χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο ή σφραγισμένο κατά τον πιο πάνω τρόπο. Έχει επίσης το δικαίωμα, αν υπαίτιος της κάλυψης του μετρητή δεν είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. να απαιτήσει από τον υδρευόμενο την απομάκρυνση των υλικών ή να προβεί με δικό της προσωπικό στην απομάκρυνσή τους χρεώνοντας τον υδρευόμενο με την πρόσθετη αυτή δαπάνη.

3.2.7 Ο νέος ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η αναγραφή του νέου ιδιοκτήτη της στο έντυπο του λογαριασμού γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 

4. Λαθραίες υδρεύσεις – παράνομες χορηγήσεις νερού – εμπορία νερού - απαγορεύσεις 

4.1 Λαθραία ύδρευση

4.1.1 Η σύνδεση παροχής, όπου δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρευόμενο είναι κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

4.1.2 Κλοπή είναι επίσης και η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημόσιων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν εγκατασταθεί και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα.

4.1.3 Στις περιπτώσεις αυτές έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση , χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα ήταν δυνατόν να προκύψει από τη διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής λαθραίας κατανάλωσης. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια  υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. βάσει στοιχείων που αυτή θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία πιθανολογούμενης τοποθέτησης της παροχής ή της πιθανολογούμενης αφαίρεσης του μετρητή εάν υπάρχει τέτοιος.

4.2 Παράνομη χορήγηση νερού – εμπορία νερού.

4.2.1 Απαγορεύεται στους υδρευόμενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο και η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται νερό για την διακοπή χορήγησης ή εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα στο διάστημα ενός μήνα από την ειδοποίηση , η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει το δικαίωμα να διακόψει την ύδρευσή του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα είναι δυνατόν να προκληθεί από την διακοπή αυτή στον υδρευόμενο ή στους πελάτες.

4.3 Άλλες απαγορεύσεις, δεσμεύσεις

4.3.1 Απαγορεύεται η επέμβαση του υδρευόμενου στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.. Αν προκληθεί βλάβη από την επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 στοιχ. α’ του Ποινικού Κώδικα. Η υδροδότηση και ο μετρητής ανήκει κατά κυριότητα στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.. Ο υδρευόμενος έχει μόνο το δικαίωμα χρήσεως της για την ύδρευσή του. Απαγορεύεται επομένως κάθε επέμβασή του στην παροχή και κάθε βλάβη λόγω επέμβασης του σ΄αυτή και στον μετρητή τον βαρύνει. Βλάβη του μετρητή από τον υδρευόμενο τέτοια που να καθιστά αδύνατη την λήψη ενδείξεων επιφέρει τις συνέπειες όσων αναφέρονται στην 4.1.3. Η δαπάνη επισκευής της βλάβης στην περίπτωση αυτή χρεώνεται σε βάρος του στο πενταπλάσιο ανεξάρτητη από δόλο ή αμέλεια του υδρευόμενου. Όποιος από πρόθεση ή αμέλεια προξενήσει φθορά ή βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης , Η/Μ εγκαταστάσεις, Τεχνικά έργα, ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. είναι υπεύθυνος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εφαρμόζονται σε βάρος του τα αντίστοιχα άρθρα του Ποινικού Κώδικα.

4.3.2 Απαγορεύεται η σύνδεση ακινήτων ή εσωτερικών εγκαταστάσεων αυτών, με κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για να γεμίζουν από αυτούς δοχεία ή βυτία που μεταφέρουν νερό σε περιοχές που δεν έχουν ύδρευση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει στην περίπτωση αυτή όσα αναφέρονται στην 4.2.1

4.3.3 Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων απορροφητικά ή και στεγανά , με το δίκτυο αποχέτευσης και με σωληνώσεις μεταφοράς πετρελαίων.

4.3.4 Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σε αυτή την περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ζητά από τον αίτιο την απομάκρυνση των αγωγών μέσα σε εύλογη προθεσμία και αν αυτή  περάσει άπρακτη, διακόπτεται η ύδρευση.

4.3.5 Δεδομένου ότι ο μετρητής του νερού είναι τοποθετημένος κοντά στην ιδιοκτησία του καταναλωτού με την τοποθέτηση του ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει και την ευθύνη φύλαξής του. Έτσι, σε περίπτωση που ο μετρητής κλαπεί  ή καταστραφεί αυτός αντικαθίσταται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  και η δαπάνη του νέου μετρητού και των εξόδων τοποθέτησης βαρύνουν τον καταναλωτή.

4.3.6 Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών για ζημιές που προήλθαν από αφανείς ή ξαφνικές διαρροές του δικτύου της (δεδομένου ότι είναι απρόβλεπτες) και οι οποίες διορθώθηκαν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την στιγμή που έγιναν γνωστές στην αρμόδια Υπηρεσία της, καθώς και για ζημιές από διαρροές που προήλθαν από γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

5. Καταμέτρηση – βεβαίωση του νερού και λοιπών υπηρεσιών

5.1 Καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού γίνεται ανά τρίμηνο από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

5.2 Μετά την καταμέτρηση ακολουθεί η μηχανογραφική έκδοση των λογαριασμών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση (εισφορές για τα έργα, τέλη σύνδεσης, τέλη αποχέτευσης, προσαυξήσεις κ.λ.π) καθώς και δαπάνες που έγιναν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή και που βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών, Νόμων και αποφάσεων βαρύνουν τον καταναλωτή.

5.3 Οι λογαριασμοί που εκδίδονται πληρώνονται στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή σε όποια σημεία αποφασίσει μελλοντικά το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α..

 

6. Μεταβατικές διατάξεις

6.1 Ο παρών κανονισμός ισχύει με την έγκριση του από την Περιφέρεια

6.2 Όπου οι σημερινές εγκαταστάσεις με τις οποίες γίνεται η υδροδότηση των καταναλωτών δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού, πρέπει να γίνει μετατροπή τους με δαπάνη των καταναλωτών, όπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι υπόχρεοι.