Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, προσληπτέων Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2022

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 αναρτήθηκαν  τόσο στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ και του Δήμου Πλατανιά, όσο και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ, οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, καθώς και οι πίνακες προσληπτέων των υποψηφίων για όλες τις ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 της ΔΕΥΑΒΑ, η οποία αφορά την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε δύο (2) διαφορετικές ειδικότητες.

Σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο της ανωτέρω ανακοίνωσης: «Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους», δηλαδή από τη Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 έως και Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022.

«Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο».

 

      Με εκτίμηση

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   Ευτύχης Μαυρογένης

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. Πίνακας κατάταξης Δ.Ε. Υδραυλικών κωδ. 101
  2. Πίνακας προσληπτέων Δ.Ε. Υδραυλικών κωδ. 101
  3. Πίνακας κατάταξης Δ.Ε Οδηγών – Χειριστών μηχανημάτων έργου κωδ. 102
  4. Πίνακας προσληπτέων Δ.Ε Οδηγών – Χειριστών μηχανημάτων έργου κωδ. 102