ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) στα επισυναπτόμενα αρχεία της ανακοίνωσης:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδ.

Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Ν. Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

Πλατανιά (Δήμος Πλατανιά)

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Υδραυλικοί

8 μήνες

3

102

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Ν. Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

Πλατανιά

(Δήμος Πλατανιά)

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (άρθρου 12 ΟΕΥ)

8 μήνες

1

103

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Ν. Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

Πλατανιά

(Δήμος Πλατανιά)

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων

8 μήνες

2

104

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Ν. Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

Πλατανιά

 (Δήμος Πλατανιά)

Ν. Χανίων

ΥΕ Εργάτης Ε.Ε.Λ. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ)

8 μήνες

1

 

Υποβολή αιτήσεων από 24 Μαρτίου 2022 έως 2 Απριλίου 2022. (Ημερομηνία ταχυδρόμησης)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ