ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 ανακοινώθηκε τόσο στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ και του Δήμου Πλατανιά, όσο και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ, η Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΜΑΟΕΠ3-ΜΥΣ), για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σε δύο (2) ειδικότητες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

Δήμος Πλατανιά

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Υδραυλικοί

8 μήνες

2

102

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

Δήμος Πλατανιά

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(άρθρου 12 ΟΕΥ)

8 μήνες

1

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ μαζί με τα δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων, Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κας Μετίνογλου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84008).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η πρώτη ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η 03η Ιουλίου 2022 και τελευταία η 12η Ιουλίου 2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2_2022

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.06.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ