Απάντηση σε δημοσίευμα

Μετά από το δημοσίευμα της εφημερίδας REAL NEWS στην Κυριακή 21-03-2021, στο οποίο αναφέρεται η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών στο πόσιμο νερό 27 περιοχών της Ελλάδος , μεταξύ των οποίων και οι Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:

Η ΔΕΥΑΒΑ παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού με βάση τα όρια και τη συχνότητα που τίθενται από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι σε ισχύ:

  1. Η Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, «σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)
  2. Η ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).»
  1. Η Οδηγία (91/676/ΕΟΚ)   του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης»
  1. Και πρόσφατα η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2020 «σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)» η οποία ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία.

Στο σύνολο της ισχύουσας  Εθνικής και την Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το μέγιστο επιτρεπτό  όριο που τίθεται για τη συγκέντρωση των Νιτρικών ιόντων (ΝΟ3) είναι τα 50 mg/λίτρο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση υπέρβαση του ορίου ασφαλείας, στο πόσιμο νερό που διατίθεται από τη ΔΕΥΑΒΑ στις περιοχές του Δήμου Πλατανιά.

 

Το συγκεκριμένο όριο ασφαλείας των 50 mg/λίτρο ορίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WΗΟ, Guidelines for Drinking-water Quality, σελίδα 417a). Ακόμα και στις Η.Π.Α. (στις οποίες εσφαλμένα αναφέρεται το εν λόγω άρθρο) ο νόμος για το Ασφαλές Πόσιμο Νερό (SDWA) ορίζει μεν σαν μέγιστο επιτρεπτό όριο την τιμή των 10 mg/l για τη συγκέντρωση νιτρικών όμως εκφρασμένη σαν άζωτο, που ισοδυναμεί με 44 mg/l σε νιτρικά, δηλαδή αντίστοιχο με το όριο που ισχύει και στην εθνική μας νομοθεσία.

                           

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το εν λόγω άρθρο είναι παραπλανητικό, αναληθές, και ανακριβές.

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι κανένας λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει για το νερό που καταναλώνουμε και ότι η ΔΕΥΑΒΑ θα συνεχίσει τους ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του νερού που προσφέρει.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας.