Δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ & Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΧΕ»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων πρόκειται να δημοπρατήσει το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ & Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΧΕ», με Κωδικό CPV: 45231300-8, 44611500-1, 45247270-3, 50514200-3, 45232152-2.

Το έργο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» με Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην «Κρήτη» 2014-2020, με την με αρ. πρωτ. οικ.2420/04-06-2021 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΜΜΩ7ΛΚ-74Ο). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO – Ομάδα Α΄». Η πρόταση έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης 6.b.un.1 «Αναβάθμιση – συμπλήρωση συστημάτων ύδρευσης - ΟΧΕ UNESCO».

 

Στοιχεία της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

Επισυναπτόμενα έγραφα