ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ» Η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το Π.Δ.Ε /Εθνικοί Πόροι, «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ.» με Κ.Α. 2020ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης (Αποφ. Περιφερειάρχη Κρήτης 162806/29-7-2020 ΑΔΑ:Ω6Ω47ΛΚ-ΣΑΨ) και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά  φυγοκεντρικού  διαχωριστή  για  την  αφυδάτωση  της  ιλύος, που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ΔΕΥΑΒΑ.

 

Αναθέtων φορεασ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 220.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. (272.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: από το Π.Δ.Ε, με Κ.Α. 2020ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης (Αποφ. Περιφερειάρχη Κρήτης 162806/29-7-2020 ΑΔΑ:Ω6Ω47ΛΚ-ΣΑΨ) μέσω του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΒΑ, για την κάλυψη του ΦΠΑ. Έχει εγγραφεί  η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 12.00.07 του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2020. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ

Συγγραφή Υποχρεώσεων