ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ» για τις ανάγκες της ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Αναθέtων φορεασ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: έως του ποσού των 26.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (32.550,00€  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η προμήθεια πολυηλεκτρολύτη απαραίτητος  για την αφυδάτωση της ιλύος της ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV)24958200-6 «Κροκιδωτικά μέσα»

Κριτήριο κατακύρωσης: η τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα, μετά από αξιολόγηση, προσφορά

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και εγκατάστασης: NUTS3: EL434. στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ, στο Γεράνι του Δ. Πλατανιά.

 Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί πέντε (05) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Εγγυητική συμμετοχής: Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης συμμετοχής» για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής εκτέλεσης» για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Διαρκεια: έως τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποβολη προσφορων:  από τη δημοσίευση  μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 23/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 145500 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ  29/12/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ– Κωδικός φορέα: 50887) στις 07/12/2021
  • στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyava.gr

Η περίληψη της Διακήρυξης καταχωρήθηκε:

  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα: 50887) στις 07/12/2021
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»
  • στην εφημερίδα «Σελινιώτικα Νέα»

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Αναγνωστάκη Φ. και Κατσώνη Σίσσυ Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.1

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με την με αρ. 466/2021 (ΑΔΑ: 6769ΟΕΠ3-8Β5) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ  εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές για την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας:

  1. την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξης  (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) για την Τετάρτη 05-01-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
  2. την αλλαγή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-request

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.1 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.