ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες των οχημάτων και των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Αναθέτων φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: έως του ποσού των 52.637,80€ χωρίς ΦΠΑ. (65.270,87€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα, μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒΑ.

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV)09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»,  09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη», 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»

Κριτήριο κατακύρωσης:   H πλέον συμφέρουσα -από οικονομική άποψη- προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί  τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα και συγκεκριμένα από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, και Επενδύσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και εγκατάστασης: NUTS3: EL434. Τα καύσιμα κίνησης θα παραδίδονται από πρακτορείο (ή πρατήριο ή αντιπρόσωπο με αντλία παροχής/ανεφοδιασμού υγρών καυσίμων κίνησης) εντός των ορίων του Δήμου Πλατανιά ή όμορων δήμων που δεν θα απέχει περισσότερο από 5km από τα γραφεία διοίκησης της ΔΕΥΑΒΑ που βρίσκονται στο Γεράνι του Δ. Πλατανιά Χανίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΥΑΒΑ. Το πετρέλαιο κίνησης για τα Η/Ζ, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒΑ, εντός της Δ.Ε. Πλατανιά.

Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα τμήμα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερομένου τμήματος.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής εκτέλεσης» η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος της.

Διάρκεια: έως δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών:  Από τη δημοσίευση  μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 140764 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ  01/11/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ– Κωδικός φορέα: 50887) στις 11/10/2021
  • στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyava.gr

Η περίληψη της Διακήρυξης καταχωρήθηκε:

  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα: 50887) στις 11/10/2021
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»
  • στην εφημερίδα «Σεληνιώτικα Νέα»

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Αναγνωστάκη Φ. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.1

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με την με αρ. 466/2021 (ΑΔΑ: 6769ΟΕΠ3-8Β5) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ  εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές για την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας:

  1. Την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140764), μέχρι και την Πέμπτη 30-12-2021

Προκήρυξη

Διακήρυξη

espd-request-v2

Έντυπο ΕΕΕΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης ΕΕΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Οικονομικής Προσφοράς

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.1 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ

 Ευτύχιος Μαυρογένης