ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: έως του ποσού των 103.400,00€ χωρίς ΦΠΑ. (128.216,00€ με ΦΠΑ) από ίδιους πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η Προμήθεια Χημικών Υλικών, για: α) την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) β) τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης και γ) τις εγκαταστάσεις Αποχέτευσης, της Δ.Ε.  Πλατανιά.

Τμήματα:  Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG)

CPV

1Ο

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

36.000

24315300-8

2Ο

ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ

19.500

24311521-5

3Ο

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

62.500

24312220-2

4Ο

ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 

87.000

24312122-5

5Ο

5.1

ΧΗΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 1ΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

2.260

24954000-6

5.2

ΧΗΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 2ΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

800

 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για ένα  ή  περισσότερα τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές

Τόπος Παράδοσης: NUTS3: EL434. Στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ.

Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: επί πέντε (5) μήνες.

Εγγυηση συμμετοχής: ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, του/των Τμήματος/των που συμμετέχει.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: ποσοστού 4% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, του Τμήματος ή των Τμημάτων  της σύμβασης, στα οποία κηρύχθηκε Ανάδοχος.

διαρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποβολη προσφορων: μέχρι και την Δευτέρα 17/01/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 144131 στα Ελληνικά, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 21/01/2022 και ώρα 12:30 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Το πλήρες κείμενο και η περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκαν: στο ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα: 50887), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyava.gr

Η περίληψη της Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον τοπικό τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Κατσώνη Σ., Αναγνωστάκη Φ. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 espd-request-αρχειο xml

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ