ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία τακτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για τις χρήσεις 2020 και 2021

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Δευτέρα 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ώρα 15:00,

για την υπηρεσία  τακτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για τις χρήσεις 2020 και 2021.

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 4186/25-9-2020 Μελέτη & Προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Πρόσκληση

Μελέτη Υπηρεσίας