ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ» Η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το Π.Δ.Ε /Εθνικοί Πόροι, «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ.» με Κ.Α. 2020ΕΠ00200012 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης (Αποφ. Περιφερειάρχη Κρήτης 162806/29-7-2020 ΑΔΑ:Ω6Ω47ΛΚΣΑΨ) και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά φυγοκεντρικού διαχωριστή για την αφυδάτωση της ιλύος, που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ΔΕΥΑΒΑ.

 

Σχετικά Αρχεία:

Διακήρυξη

Προκήρυξη

ΠΑΡΙ Τεχν. Προδ. + Προυπ

ΠΑΡΙΙ Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΙΙΙ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΙV Εντυπο Οικονομικής