ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -ΦΑΣΗ Α»

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμηθεια και εγκατασταση «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ -ΦΑΣΗ Α» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ, με CPV: 32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου», με προϋπολογισμό έως του ποσού των 520.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 644.800,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων», Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 (αρ. Απόφ. ΈνταξηςΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/32275/220/04-04-2022- ΑΔΑ:6Ξ424653Π8-ΚΞΤ)και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται έκδοση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, ενώ για την εκτέλεση της σύμβασης απαιτείται έκδοση εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 4% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο Δήμο Πλατανιά Χανίων (NUTS3: EL434), όπως περιγράφεται στα Τεύχη του διαγωνισμού.

Η υποβολή προσφορών είναι δυνατή από τη δημοσίευση  μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ  28/09/2022 και ώρα 20:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 169471 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 05/10/2022 και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο και η περίληψη της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κωδ. φορέα:50887), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ (URL): www.deyava.gr , στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως και στον τοπικό τύπο.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Παρασκάκη Αργ. & Πιπερίδης Π. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1 espd-request-v2 (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ)