Προκήρυξη Χειμερινής Ένδυσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού
19.499,00€ πλέον Φ.Π.Α. CPVs: 18300000-2 & 18800000-7


Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ έως 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπάρχει εγγεγραμμένη η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 64.98.00.0001 με τίτλο «Είδη
ένδυσης προσωπικού βάσει κλαδικής σύμβασης» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το
οικονομικό έτος 2020. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας –εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του
τρέχοντος έτους- θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του
επόμενου έτους.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η
σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00π.μ.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ – Κωδικός φορέα: 50887).
Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr
εβδομαδιαία εφημερίδα Χανίων «Νέοι Ορίζοντες»
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr. Κατά τη λήψη των εντύπων από το διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι οι
οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη
στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: oikonomou@deyaba.gr, προκειμένου
να λαμβάνουν άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά στο Τμήμα Προμηθειών Οικονόμου Ειρήνη, τηλ.: 2821084003,

Φαξ:2821084010, e-mail: oikonomou@deyaba.gr & στο Διοικητικό Τμήμα Υπηρεσία κ. Ειρήνη Μετίνογλου τηλ.:
2821084008 e-mail: metinoglou@deyaba.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ