Προκήρυξη Χημικών Αναλύσεων Ύδατος και Ιλύος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία «Χημικών Αναλύσεων Ύδατος και Ιλύος» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ, συνολικού προϋπολογισμού 34.530,00€ πλέον Φ.Π.Α., με CPV: 71900000-7, «Εργαστηριακές Υπηρεσίες»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: η προμήθεια υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) Τμήματα, όπως αναφέρονται
παρακάτω:
1ο ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.030,00 € προ ΦΠΑ
2ο ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 16.100,00 €
3ο ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 12.400,00 € προ ΦΠΑ
4ο ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΙΛΥΟΣ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.000,00 € προ ΦΠΑ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 61.04.01.0001 με τίτλο «Χημικές αναλύσεις Ύδατος-βιολάσπης» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Παρασκευή 25 Ιουνίου, ώρα 12:00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Ιουνίου, ώρα 12:00 μ.μ..
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε:
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ με κωδ. Φορέα 50887)
στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ, στη διεύθυνση (URL):www.deyava.gr .
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (Προκήρυξη) δημοσιεύεται:
στην Καθημερινή εφημερίδα Χανίων «Χανιώτικα Νέα»,
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ στη διεύθυνση (URL):www.deyava.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Κατσώνη
Σίσσυ Αναγνωστάκη Φρίντα Τηλ.:2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

espd-request-v2

Οδηγίες Συμπλήρωσης (ΕΕΕΣ)

Οικονομική Προσφορά

Διευκρινήσεις