ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.B.A

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες της τιμής εκκίνησης (π.χ. 16%, 17%, 18% κλπ.), για το σύνολο των υλικών του παρακάτω πίνακα:.

                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη και τύποι υλικών προς εκποίηση υλικών

α/α

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΒΑΡΟΣ(kg)

ΥΛΙΚΟ

Τιμή εκκίνησης (€/kg)

1

ΕΕΛ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ

2000

ΧΑΛΚΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ,ΧΑΛΥΒΑΣ   (ΕΚΑ:17-04-01 & 17-04-05)

0,14

2

ΕΕΛ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ

1000

ΣΙΔΗΡΟΣ , ΧΑΛΥΒΑΣ (ΕΚΑ:17-04-05)

0,11

3

ΕΕΛ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΙΚΑ

500

ΣΙΔΗΡΟΣ , ΧΑΛΥΒΑΣ (ΕΚΑ:17-04-05)

0,11

4

ΕΕΛ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΠΡΕΣA    (ANTRITZ- 10IP)

3000

ΣΙΔΗΡΟΣ , ΧΑΛΥΒΑΣ (ΕΚΑ:17-04-05)

0,11

5

ΕΕΛ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΠΡΕΣΑ  (ANTRITZ -PPE 1000)

3000

ΣΙΔΗΡΟΣ –ΧΑΛΥΒΑΣ (ΕΚΑ:17-04-05)

0,11

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ: Χίλια Εκατό  Πέντε Ευρώ (1.105,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ.

Οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 04-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30.μ.μ στη ΔΕΥΑΒΑ στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, αφού πρώτα θα έχουν πρωτοκολληθεί και θα φαίνεται η ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης.

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η περίληψη της διακήρυξης, και ο Προϋπολογισμός θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΔΕΥAΒΑ (www.deyava.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ κα του Δήμου Πλατανιά.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην ΕΕΛ Γερανίου της ΔΕΥΑΒΑ ( για επίσκεψη στο χώρο απόθεσης των προς εκποίηση υλικών) αλλά και για τα λοιπά στην κα. Κατσώνη Αθανασία και την κα Αναγνωστάκη Φρίντα, τηλ: 28210-61055, e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ