ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.B.A

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο στην επανάληψη της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ», σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρ. 1666/20-04-2022 Διακήρυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες της τιμής εκκίνησης (π.χ. 16%, 17%, 18% κλπ.), για το σύνολο των υλικών του παρακάτω πίνακα:                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη και τύποι υλικών προς εκποίηση υλικών

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΥΛΙΚΟ

ΒΑΡΟΣ (kg)

ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑ (€/kg)

ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑ (€)

1

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ

ΧΑΛΚΟΣ-ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΣ –ΧΑΛΥΒΑΣ                 17-04-01 & 17-04-05

2000

0,14

280,00

2

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΣ –ΧΑΛΥΒΑΣ 17-04-05

1000

0,11

110,00

3

ΣΙΔΗΡΙΚΑ

ΣΙΔΗΡΟΣ –ΧΑΛΥΒΑΣ 17-04-05

1000

0,11

110,00

4

ΠΡΕΣA (ANTRITZ-10IP)

ΣΙΔΗΡΟΣ –ΧΑΛΥΒΑΣ 17-04-05

3000

0,11

330,00

5

ΠΡΕΣΑ  (ANTRITZ-PPE 1000)

ΣΙΔΗΡΟΣ –ΧΑΛΥΒΑΣ 17-04-05

3000

0,11

330,00

6

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 16-06-01*

200

0,50

100,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1.260,00€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ: Χίλια Διακόσια Εξήντα Ευρώ (1.260,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως 10-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.μ.μ στη ΔΕΥΑΒΑ στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, αφού πρώτα θα έχουν πρωτοκολληθεί και θα φαίνεται η ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης.

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η περίληψη της διακήρυξης, αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΔΕΥAΒΑ (www.deyava.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ και του Δήμου Πλατανιά.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην ΕΕΛ Γερανίου της ΔΕΥΑΒΑ ( για επίσκεψη στο χώρο απόθεσης των προς εκποίηση υλικών) αλλά και για τα λοιπά στην κα Παρασκάκη και την κα Αναγνωστάκη, τηλ: 2821061055, e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη