Προμήθεια Ειδικού Ενημερωτικού Τεύχους Καταναλωτή (ΕΕΤΚ) της ΔΕΥΑΒΑ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια Ειδικού Ενημερωτικού Τεύχους Καταναλωτή (ΕΕΤΚ) της ΔΕΥΑΒΑ, έως την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 15:00.  Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 5100/25-11-2020 Τεχνική Περιγραφή & Προϋπολογισμό της προμήθειας.

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή