Προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια εξοπλισμού για την Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού για την Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ, συνολικού προϋπολογισμού 17.750,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV:  31600000-2 (Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 15.10.05 με τίτλο «Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ-Συνοδά έργα(χρηματοδοτούμενοι πόροι, ΣΑΕ 055 –Αρ. Απόφ.29774/06-09-2017 – ΑΔΑ:6ΦΒΞ465ΧΘ7-ΞΞΞ)» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας –εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους- θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00πμ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).
  • στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ, στη διεύθυνση (URL): deyaba.gr

 

Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).
  • στην Καθημερινή εφημερίδα Χανίων «Χανιώτικα Νέα»
  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ, στη διεύθυνση (URL): deyaba.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Αχλαδιανάκης Κωνσταντίνος τηλ.:28210-84736, Φαξ:28210-84010, e-mail: info@deyaba.gr , deyabaer@otenet.gr.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

espd-request-v2

Οικονομική Προσφορά