Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων ΔΕΥΑΒΑ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων της ΔΕΥΑΒΑ» συνολικού προϋπολογισμού 4.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ, με CPVs: 50116500-6, 34351100-3

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο (2) Ομάδες, με προϋπολογισμό ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ): 4.425,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 5.487,00€ με ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Β (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ): 375,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 465,00€ με ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β): 4.800,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 5.952,00€ με ΦΠΑ 24%

Στις ανωτέρω τιμές του τμήματος Α περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση (συμπεριλαμβανομένης της ζυγοστάθμισης)  των ελαστικών από τον ανάδοχο.

Η διάρκεια της σύμβασης έως 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, όπως αυτό εκτιμάται στον προϋπολογισμό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των υλικών ύψους 4.800,00€ χωρίς ΦΠΑ έχει προβλεφθεί στον κωδικό αριθμό 26.03.02.0000 του προϋπολογισμού έτους 2020 με τίτλο «Ελαστικά οχημάτων», στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη η πίστωση ύψους 3.117,50€ χωρίς ΦΠΑ. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και ειδικότερα η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των ειδών όπως περιγράφονται στον προϋπολογισμό της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, τη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00πμ

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ