Προμήθεια κινητού (τροχήλατου) πετρελαιοκίνητου συγκροτήματος αποστράγγισης λυμάτων και υδάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια κινητού (τροχήλατου) πετρελαιοκίνητου συγκροτήματος αποστράγγισης λυμάτων και υδάτων

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια κινητού (τροχήλατου) πετρελαιοκίνητου συγκροτήματος αποστράγγισης λυμάτων και υδάτων, συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV:    42122220-8 (Αντλίες αποχέτευσης) 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 12.00.06 με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Δ.Ε. Κολυμβαρίου» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021.

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας –εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους- θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr

 

Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).
  • στην Καθημερινή εφημερίδα Χανίων «Χανιώτικα Νέα»
  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Αχλαδιανάκης Κωνσταντίνος τηλ.: 28210-84736, Φαξ: 28210-84010, e-mail: info@deyaba.gr , deyabaer@otenet.gr.

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

espd-request-v2

'Εντυπο ΕΕΕΣ

Οικονομική Προσφορά

Ερώτημα από κατασκευαστική εταιρεία ΔΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ