Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Μουσούρων

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Μουσούρων

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προϋπολογισμού 38.367,77€ πλέον Φ.Π.Α.

Κωδικοί CPV:  ΟΜΑΔΑ 1: 44161200-8 και 44167000-8, ΟΜΑΔΑ 2:44167000-8 και 44115210-4, ΟΜΑΔΑ 3: 44167000-8 , ΟΜΑΔΑ 4:44470000-5 ΟΜΑΔΑ 5 : 44167000-8 ΟΜΑΔΑ 6: 44167000-8 και 44115210-4, ΟΜΑΔΑ 7: 38411000-9

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002 και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον ΚΑ 12.01.01.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύων Δ.Ε. Μουσούρων(Ίδιοι πόροι)» και στον ΚΑ 12.01.01.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύων Δ.Ε. Μουσούρων (χρηματοδοτούμενοι πόροι ΣΑΕ 055-Αρ. Απόφ.38709/26-07-2018-ΑΔΑ:ΩΤ07465ΧΘΤ-ΗΦ7)» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00πμ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).

Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Αχλαδιανάκης Κωνσταντίνος τηλ.: 28210-84736, Φαξ: 28210-84010, e-mail: info@deyaba.gr .

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ