Προμήθεια Χημικών Υλικών για τη ΔΕ Πλατανιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Χημικών Υλικών για τη ΔΕ Πλατανιά» για τις
ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ, συνολικού προϋπολογισμού 59.840€ πλέον Φ.Π.Α., με CPVs: 24315300-8,
24311521-5, 24312220-2, 24312122-5, 24954000-6, 24958200-6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: η προμήθεια υποδιαιρείται σε έξι (6) Τμήματα, όπως αναφέρονται παρακάτω:
1Ο ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 50% κ.β., CPV: 24315300-8, εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 13.000,00 € προ ΦΠΑ (16.120,00 € με ΦΠΑ)
2ΟΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ 50% κ.β. CPV: 24311521-5,εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 4.000,00 € προ ΦΠΑ (4.960,00 € με ΦΠΑ)
3Ο ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 15%κ.β.,CPV:24312220-2, εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 5.600,00 € προ ΦΠΑ (6.944,00 € με ΦΠΑ)
4Ο ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 14% κ.β., CPV:24312122-5,εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 7.000,00 € προ ΦΠΑ (8.680,00 € με ΦΠΑ)
5Ο ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CPV:24954000-6, εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 9.240,00€ προ ΦΠΑ (11.457,60,00 € με ΦΠΑ)
6Ο ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ,CPV: 24958200-6,εκτιμώμενου προϋπολογισμού
21.000,00 € προ ΦΠΑ (26.040,00 € με ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά
τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του
προμηθευτή.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 64.08.03.0001
με τίτλο «Χημικά υλικά ΔΕ Πλατανιά» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το
οικονομικό έτος 2019. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας θα προβλεφθεί η ανάλογη
πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο Τμήμα της Προμήθειας κριτήριο
κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
χαμηλότερης τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος.
Για το 6ο Τμήμα της Προμήθειας κριτήριο κατακύρωσης είναι τεχνοοικονομικά συμφερότερη
μετά από αξιολόγηση προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την
Τετάρτη 29 Απριλίου, ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, δηλαδή Τετάρτη 29 Απριλίου, ώρα 09:00 π.μ.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε του παρόντος διαγωνισμού:
• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ – Κωδικός φορέα:
50887 ΑΔΑΜ: 20PROC006589609 ).
• Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
• στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr
• στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του Διαγωνισμού από το Τμήμα
Προμηθειών της ΔΕΥΑΒΑ, στο Κτίριο Διοίκησης Γεράνι Δήμου Πλατανιά Χανίων αλλά και από το
διαδίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Τμήμα
Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Οικονόμου Ειρήνη, Τηλ.: 2821084003, Φαξ: 2821084010, e-mail
oikonomou@deyaba.gr & στην Ε.Ε.Λ.: Αναγνωστάκη Φρίντα Τηλ.:2821061055 e-mail:
deyabaer@otenet.gr

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΥΔ

Οικονομική Προσφορά

Διευκρινήσεις

Παράταση υποβολής προσφοράς