ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ.

Αναθέtων φορεασ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: έως του ποσού των 59.860,00€ χωρίς ΦΠΑ. (74.226,40€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ055 ΜΕ ΚΑ:2001ΣΕ05500002 αρ. Απόφ. Επιχορήγησης 32924/28-04-2021 ΑΔΑ:Ω0ΧΞ46ΜΤΛ6-ΥΚ3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: αγωγοί ύδρευσης

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 44161200-8, «Σωλήνες Ύδρευσης»

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και εγκατάστασης: NUTS3: EL434. Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι του Δ. Πλατανιά Χανίων

Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί έξι (06) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

διαρκεια: έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποβολη προσφορων:  από τη δημοσίευση  μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 09/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 143744 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ– Κωδικός φορέα: 50887) στις 22/11/2021
  • στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyava.gr

Η περίληψη της Διακήρυξης καταχωρήθηκε:

  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα: 50887) στις 22/11/2021
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»
  • στην εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες»
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyava.gr

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Αναγνωστάκη Φ. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.1

Παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψη από κάθε ενδιαφερόμενο, η διευκρίνηση που διατυπώνεται στο παρακάτω συνημμένο και αφορά μία διόρθωση στην μονάδα μέτρηση του προς προμήθεια υλικού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.2

Με την με αρ. 465/2021 (ΑΔΑ: ΨΟ6ΟΟΕΠ3-ΣΒ0) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ επέρχεται αλλαγή της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, που κατατέθηκαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αγωγών Ύδρευσης βάσει της με αρ. πρ. 5549/22-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009583670) Διακήρυξη και Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 143744 για την Τετάρτη 29-12-2021 και ώρα 12:30μ.μ.

Λόγω αναστολής λειτουργίας του ΟΠΣ του ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-request

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΝΟ.2 - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.