ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ με CPV: 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης), 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων) 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο)

συνολικού προϋπολογισμού  113.437,19€ χωρίς ΦΠΑ (140.662,12€ συμπ. του ΦΠΑ)

Η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους του ΠΔΕ  (ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002) και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΒΑ. Έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στους ΚΑ 12.01.01.0001, 12.01.02.0001, 12.01.03.0001, 12.01.04.0001 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΒΑ για το έτος 2022.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται έκδοση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, ενώ για την εκτέλεση της σύμβασης απαιτείται έκδοση εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 4% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί έξι (06) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται στην έδρα της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι του Δ. Πλατανιά Χανίων (NUTS3: EL434), όπως περιγράφεται στα Τεύχη του διαγωνισμού.

Η υποβολή προσφορών είναι δυνατή από τη δημοσίευση  μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ  18/05/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 157048, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 25/05/2022 και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο και η περίληψη της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα:50887), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ (URL): www.deyava.gr , στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως και στον τοπικό τύπο.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Αναγνωστάκη Φ. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

espd

Οικονομική Προσφορά

Οδηγίες