ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007).
  2. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του Ν.4483/2017 όπου επεκτάθηκε και στις ΔΕΥΑ ο τρόπος πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. και πραγματοποιείται, σύμφωνα με το το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 (Α΄ 60), χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) ή άλλου οργάνου και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο Ν. 2190/1994 (Α΄28).
  3. Τη με αριθμό 75/2021 (ΑΔΑ: 60ΨΥΟΕΠ3-6ΑΥ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία, ορίστηκε ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, εγκρίθηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο αριθμός θέσεων, ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και οι ώρες απασχόλησής τους, και η οποία εγκρίθηκε με την 2764/29-03-2021 (ΑΔΑ: 62ΚΩΟΡ1Θ-ΔΥΡ) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  4. Τη με αρ. πρωτ. 733/01-03-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων.
  5. Τη με αρ. πρωτ. 1286/05-04-21 (ΑΔΑ:6ΔΥΘΟΕΠ3-ΙΨΟ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Πλατανιά για την αρδευτική περίοδο 2021.
  6. Τη με αριθμ. 141/2021 ΑΔΑ: (6ΨΖΡΟΕΠ3-Μ4Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης υδρονομικών οργάνων έτους 2021 στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πλατανιά.

 

 

Αποφασίζουμε:

Την πρόσληψη των κάτωθι επιτυχόντων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 1 Μαΐου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2021 ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υ.Ε. ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ι 970298

ΣΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8ώρες

2

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΣΚΙΝΕ

ΑΕ975166

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

3

ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                        

ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ  

Τ.Κ. ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΥ

ΑΙ474176

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

4

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                       

ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ/Ν.ΡΟΥΜΑΤΑ, ΣΕΜΠΡΩΝΑ

ΑΝ475457

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

5

ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ                            

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΝΤΕΡΕ, ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟ

Ξ916072

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

6

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ.

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ-ΛΙΜΝΗ

Ν964279

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

7

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΣΠΗΛΙΑΣ

Ξ269840

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

8

ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΠΟΥ

ΑΝ477949

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

9

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ                             ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΑΦΡΑΤΩΝ

Ν964442

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

10

ΛΕΜΕΝΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ                               ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ

Ξ919852

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

11

ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                            ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΝΟΧΙΩΝ & ΒΑΣΙΛΟΠΟΛΟΥ

ΑΒ279139

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

12

ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                          ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΕΘΥΜΟΥ, ΔΕΛΙΑΝ. & ΚΑΡΡΕΣ - ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ

Κ968088

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

13

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                  ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ & ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΚ487722

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

14

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ.

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΒΟΥΒΩΝ &  ΔΡΑΚΩΝΑΣ

Ι 971504

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

15

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                               ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΡΙΑΝΑ, ΠΟΛΕΜΑΡΧΙ

Ν963945

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

16

ΝΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                              

ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΓΑΒΑΛΟΜΟΥΡΙ

ΑΗ975071

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες

16

ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                               

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Υ.Ε. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ Τ.Κ. ΠΑΛ. ΡΟΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ

ΑΒ975028

ΣΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6ώρες