Προσφορά για την προμήθεια μειωτήρων και εδράνων στρέψης για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μειωτήρων και εδράνων στρέψης για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μειωτήρων και εδράνων στρέψης για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της  Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ πλέον Φ.Π.Α.

CPV: 42140000-2 «Οδοντωτοί τροχοί, συστήματα οδοντωτών τροχών και μηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης»

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προσφορά πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τέσσερις μήνες από την υπογραφή της

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο πόσο των 50.000€ πλέον Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού για τα έτη 2020 & 2021 της ΔΕΥΑΒΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00πμ.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2%  του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α..

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).

Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr. Κατά τη λήψη των εντύπων από το διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@deyaba.gr, προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Αχλαδιανάκης Κων/νος & Λασπάς Παναγιώτης τηλ.: (28210)84736-61055,Φαξ:2821084010, e-mail: info@deyaba.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ