Πρόσκληση για Προμήθεια Σημαιών

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια σημαιών. 

Παραθέτουμε τη με αρ. πρωτ. 3941/10-9-2020 Τεχνική Περιγραφή & Προϋπολογισμό της προμήθειας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ