Πρόσκληση για την προμήθεια δοσομετρικών αντλιών

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια δοσομετρικών αντλιών, βάσει των με αρ. πρωτ. 1412/08-04-2021 Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας, όπως επισυνάπτονται.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τετάρτη 12-05-2021, ώρα 14:30 μ.μ.                                                            

Το σύνολο της δαπάνης εκτιμάται στα 1.800,00 € χωρίς ΦΠΑ και 2.232,00€ με ΦΠΑ.

 Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ