Πρόσκληση για την Προμήθεια Πλαστικών Δεξαμενών

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια πλαστικών δεξαμενών η με αρ. πρωτ. 3928/10-09-2020 Τεχνική Περιγραφή & Προϋπολογισμό της
Δευτέρα 02-11-2020, ώρα 11:00 π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ