Πρόσκληση για την Υπηρεσία Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την υπηρεσία  τακτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για τις χρήσεις 2020 και 2021.

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 4186/25-9-2020 Μελέτη & Προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ