Πρόσκληση για την υπηρεσία «Πιστοποίηση περονοφόρου οχήματος και γερανογεφυρών της ΔΕΥΑΒΑ»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας «Πιστοποίηση περονοφόρου οχήματος και γερανογεφυρών της ΔΕΥΑΒΑ» 

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτεται) τη με αρ. πρωτ. 4200/25-9-2020  Μελέτη & Προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ