Πρόσκληση για την Υπηρεσία Συνδέσεων Κινητής Τηλεφωνίας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας.

Η προθεσμία υποβολής προσφοράς είναι στις 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας:

  • Η τιμή που θα υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα, στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, περιλαμβάνει το σύνολο των τελών, φόρων και λοιπών χρεώσεων εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος είναι σε διαφορετική στήλη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
  • Στην τελική, απόλυτη, τιμή, που θα αξιολογηθούν οι προσφορές των οικονομικών φορέων, θα περιλαμβάνεται και το ποσό της επιδότησης. Δηλαδή η τελική προσφερόμενη τιμή θα είναι μείον της τιμή της επιδότησης.
  • Καμία παράταση δεν μπορεί να δοθεί στην καταληκτική ημερομηνία.
  • Κανένας όρος της τεχνικής περιγραφής δεν μεταβάλλεται.
  • Η τεκμηρίωση της υπογραφής δηλώσεων, πιστοποιητικών κλπ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (συνεπώς είναι αποδεκτές και οι ψηφιακές υπογραφές)
  • Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι πάροχος της σταθερής τηλεφωνίας της επιχείρησης, δεν υποχρεούται να προσφέρει απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις στα σταθερά τηλέφωνα και οι απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις περιορίζονται μόνο στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας