Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αντλίας μετάγγισης χημικών

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθειας δύο (2)  αντλιών μετάγγισης χημικών (CPV: 42122100-1)  Επισυνάπτονται οι με αρ. πρωτ. 309/02-02-2021 Τεχνικές προδιαγραφές και Προϋπολογισμός της προμήθειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   08-03-2021, ώρα 12:00 μ.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ