Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου της ΔΕΥΑΒΑ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου της ΔΕΥΑΒΑ.

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 2684/10-06-2021 Τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης προμήθειας.

 

Πρόσκληση και Τεχνικές Προδιαγραφές