Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «Διακρίβωσης εξοπλισμού» (CPV:50410000-2)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Διακρίβωση εξοπλισμού», βάσει της με αρ. πρωτ. 4465/23-09-2021 Μελέτης της υπηρεσίας, όπως επισυνάπτεται.


Το σύνολο της δαπάνης είναι 1.525,00 € χωρίς ΦΠΑ και 1.891,00€ με ΦΠΑ.


Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ