Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (CPV:24312220-2)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την τεχνική και οικονομική σας προσφορά για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, που απαιτείται για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων.

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 4337/16-9-2021 Τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης προμήθειας. Στο ίδιο επισυναπτόμενο περιέχονται η διαδικασία ανάθεσης και υποβολής δικαιολογητικών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ