Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 του Π.Δ 17/1996 και την παρ.1 άρθρο 13 της Π.Ν.Π. 20-3-2020/2020 κατόπιν της  318/2022 (ΑΔΑ:ΨΘΨΒΟΕΠ3-ΡΘΠ) απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, έναν (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά σε 75 ώρες παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., κατανεμημένες στο σύνολο ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά έως την ημέρα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ