Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 του Π.Δ 17/1996 και την παρ.1 άρθρο 13 της Π.Ν.Π. 20-3-2020/2020 κατόπιν της  304/2021 (ΑΔΑ:91ΚΞΟΕΠ3-2ΩΨ) απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, έναν (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά σε 75 ώρες παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., κατανεμημένες στο σύνολο ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 10:00π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ