Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ιατρού εργασίας"

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 του Π.Δ 17/1996 και την παρ.1 άρθρο 13 της Π.Ν.Π. 20-3-2020/2020 κατόπιν της 295/2020 (ΑΔΑ:6ΠΜΠΟΕΠ3-ΤΝΑ) απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά σε 75 ώρες παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., κατανεμημένες στο σύνολο ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2250,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά έως την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020, ημέρα 10:00π.μ.

Σχετικά αρχεία:  Πρόσκληση

                        Τεχνική περιγραφή